میانگین اعداد داخل تگ ها را حساب کنید و در کنسول نشان دهید.
مثال :
10
35
17
23
43
27
78

ببخشید این چه جوریه؟؟