تابعی بنویسید که با پیام مناسب آدرس یک فایل متنی را از کاربر بخواهد و فایل موجود در آن آدرس را باز نماید. اگر نتوانست به آدرس دریافت‌شده دسترسی پیدا کند، پیام Invalid Address را اعلام و دوباره آدرس را از کاربر بخواهد. این عمل تا جایی ادامه یابد که کاربر یک آدرس وارد نماید. بعبارت دیگر اگر آدرسی وارد ننمود و فقط اینتر را زد برنامه خاتمه یابد.