سوال در مورد آرایه ها در کلاس

بازدید43پست ها1آخرین فعالیت3 هفته پیش
0
2

سلام - در یک کلاس یک آرایه( عدد - دابل یا فلوت ) - وقتی آرایه ای از این کلاس ایجاد میکنم , بجای اینکه در هر المان این کلاس یک آرایه عددی وجود داشته و به صورت مجزا نگه داری بشه - تمامی عدد های اضافه شده به آرایه داخلی پشت سر هم در یک آرایه بزرگ ذخیره میشه و جزا نیست
شاید نتونسته باشم مطلب رو بیان کنم برای همین متن برنامه را برای شما کپی میکنم

-------------- class defination ---------------

class class_column:
headerName=''
row=0
id=0
rowArray=[]
def init(self):
class_column.row += 1
self.id=class_column.row

class Main_Class:
Array_off_col=[]

def addNewRow(self,headerName,rowFiled):
  findvar=False
  for item in self.Array_off_col:
    if item.headerName==headerName:
      item.rowArray.append(rowFiled)
      findvar=True
      break
  
  if findvar == False:
    self.Array_off_col.append(class_column())
    self.Array_off_col[len(self.Array_off_col)-1].headerName=headerName
    self.Array_off_col[len(self.Array_off_col)-1].rowArray.append(rowFiled)

--------------------------------

program.py start hear

object_of_mainClass=Main_Class()
object_of_mainClass.addNewRow('LTC',200)
object_of_mainClass.addNewRow('WRX',0.61)
object_of_mainClass.addNewRow('BTT',0.008)
object_of_mainClass.addNewRow('ETH',2100)
object_of_mainClass.addNewRow('WIN',16)
object_of_mainClass.addNewRow('XRP',1.8)
object_of_mainClass.addNewRow('BTC',56200)

object_of_mainClass.addNewRow('LTC',210)
object_of_mainClass.addNewRow('WRX',0.65)
object_of_mainClass.addNewRow('BTT',0.0098)
object_of_mainClass.addNewRow('ETH',2150)
object_of_mainClass.addNewRow('WIN',15)
object_of_mainClass.addNewRow('XRP',1.6)
object_of_mainClass.addNewRow('BTC',56400)

object_of_mainClass.addNewRow('LTC',190)
object_of_mainClass.addNewRow('WRX',0.52)
object_of_mainClass.addNewRow('BTT',0.0074)
object_of_mainClass.addNewRow('ETH',2050)
object_of_mainClass.addNewRow('WIN',17)
object_of_mainClass.addNewRow('XRP',1.9)
object_of_mainClass.addNewRow('BTC',56100)

print('object_of_mainClass= \n')

for item in object_of_mainClass.Array_off_col:
print(item.headerName,' id= ',item.id)

print part 2

for item in object_of_mainClass.Array_off_col:
print(item.headerName,' id= ',item.id)
for itemPrice in item.rowArray:
print('rate = ',itemPrice)

for item in object_of_mainClass.Array_off_col:

print(item.headerName,' id= ',item.id,' len= ',len(item.rowArray))

نتیجه پرینت عجیب میباشد - تمامی قیمت ها در یک آرایه ذخیره شده اینکارطفا من رو راهنمایی کنید

object_of_mainClass=

LTC id= 1
WRX id= 2
BTT id= 3
ETH id= 4
WIN id= 5
XRP id= 6
BTC id= 7
LTC id= 1
rate = 200
rate = 0.61
rate = 0.008
rate = 2100
rate = 16
rate = 1.8
rate = 56200
rate = 210
rate = 0.65
rate = 0.0098
rate = 2150
rate = 15
rate = 1.6
rate = 56400
rate = 190
rate = 0.52
rate = 0.0074
rate = 2050
rate = 17
rate = 1.9
rate = 56100
WRX id= 2
rate = 200
rate = 0.61
rate = 0.008
rate = 2100
rate = 16
rate = 1.8
rate = 56200
rate = 210
rate = 0.65
rate = 0.0098
rate = 2150
rate = 15
rate = 1.6
rate = 56400
rate = 190
rate = 0.52
rate = 0.0074
rate = 2050
rate = 17
rate = 1.9
rate = 56100
BTT id= 3
rate = 200
rate = 0.61
rate = 0.008
rate = 2100
rate = 16
rate = 1.8
rate = 56200
rate = 210
rate = 0.65
rate = 0.0098
rate = 2150
rate = 15
rate = 1.6
rate = 56400
rate = 190
rate = 0.52
rate = 0.0074
rate = 2050
rate = 17
rate = 1.9
rate = 56100
ETH id= 4
rate = 200
rate = 0.61
rate = 0.008
rate = 2100
rate = 16
rate = 1.8
rate = 56200
rate = 210
rate = 0.65
rate = 0.0098
rate = 2150
rate = 15
rate = 1.6
rate = 56400
rate = 190
rate = 0.52
rate = 0.0074
rate = 2050
rate = 17
rate = 1.9
rate = 56100
WIN id= 5
rate = 200
rate = 0.61
rate = 0.008
rate = 2100
rate = 16
rate = 1.8
rate = 56200
rate = 210
rate = 0.65
rate = 0.0098
rate = 2150
rate = 15
rate = 1.6
rate = 56400
rate = 190
rate = 0.52
rate = 0.0074
rate = 2050
rate = 17
rate = 1.9
rate = 56100
XRP id= 6
rate = 200
rate = 0.61
rate = 0.008
rate = 2100
rate = 16
rate = 1.8
rate = 56200
rate = 210
rate = 0.65
rate = 0.0098
rate = 2150
rate = 15
rate = 1.6
rate = 56400
rate = 190
rate = 0.52
rate = 0.0074
rate = 2050
rate = 17
rate = 1.9
rate = 56100
BTC id= 7
rate = 200
rate = 0.61
rate = 0.008
rate = 2100
rate = 16
rate = 1.8
rate = 56200
rate = 210
rate = 0.65
rate = 0.0098
rate = 2150
rate = 15
rate = 1.6
rate = 56400
rate = 190
rate = 0.52
rate = 0.0074
rate = 2050
rate = 17
rate = 1.9
rate = 56100

0

سلام لطفا کد رو فرمت کنید و تو بلاک کد بذارید

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.