سلام

با یک مثال توضیح میدهم:

#include

int addition (int,int);
int main ()
{
  int z;
  z = addition (5,3);
  printf( "The result is%d ",z);
  return 0;
}
int addition(int a, int b)
{
  int r;
  r=a+b;
  return (r);
}

مثلا در اینجا تابع ما میاد دو تا عدد 5 و 3 را با هم جمع میکند.

در مثال بالا a,b پارامتر های تابع بودند و مقادیری که از تابع اصلی به این تابع فرستاده میشوند را آگومان میگویند.(5و3)
در واقع آرگومان 5 به جای پارامتر a قرار میگیرد و الی اخر...
در اینجا آرگومانها به روش مقدار ارسال شده اند به تابع.
uiprogramming.blogfa.com