برای این عمل به یک رویداد (MouseMove) برای pictureBox منبع نیاز دارید و دو رویداد (DragDrop) و ( DragEnter) از pictureBox مقصد. که نحوه کد کردن آن ها به شکل زیر است:

private void picBoxSource_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
   {
     if (e.Button == MouseButtons.Left & picBoxSource.Image != null)
     {
 
       picBoxSource.DoDragDrop(picBoxSource.Image, DragDropEffects.All);
     }
   }
private void picBoxDest_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
    {
      if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.Bitmap))
      {
        e.Effect = DragDropEffects.Copy;
      }
      else
        e.Effect = DragDropEffects.None;
    }
private void picBoxDest_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
    {
      if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.Bitmap))
      {
        picBoxDest.Image = (Image)e.Data.GetData(DataFormats.Bitmap);
      }
    }

نکته : خاصیت AllowDrop مربوط به pictureBox مقصد را بایستی true کنید. دقت داشته باشید که این خاصیت، در پنجره خواص مربوط به pictureBox وجود نداره و باید اونو از طریق کد نویسی اعمال کنید.
موفق باشید

منبع: barnamenevis.org