رشته ها در PHP

متغیر های رشته ای برای مقادیری که از کاراکتر های رشته ای تشکیل شده اند استفاده می شود .
در این آموزش ما تعدادی از رایج ترین عملیات ها و عملگر هایی را که برای دستکاری رشته استفاده می شوند مورد بررسی قرار می دهیم.
بعد از اینکه ما یک رشته ساختیم می توانیم آنرا دستکاری کنیم. یک رشته می تواند به طور مستقیم در یک عملیات استفاده شود و یا در یک متغیر ذخیره شود.
در مثال زیر ابتدا رشته Hello World در متغیر $txt کپی می شود سپس توسط دستور echo مفدار آن را در خروجی نمایش می دهد:

<?php
$txt="Hello World";
echo $txt;
?>

خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:

Hello World

اکنون می خواهیم از بعضی عملیات و عملگرهای دیگر برای دستکاری رشته ها استفاده کنیم.

عملگر الحاق

تنها یک عملگر برای کار با متغیر در PHP وجود دارد.
عملگر الحاق (.) برای چسباندن دو رشته به هم استفاده می شود.

الحاق دو متغیر رشته با استفاده از عملگر (.):

<?php
$txt1="Hello World";
$txt2="1234";
echo $txt1 . " " . $txt2;
?>

خروجی کد بالا خواهد بود:

Hello World 1234

اگر ما به کد بالا نگاه کنیم مشاهده می کنیم که 2 بار از عملگر الحاق استفاده شده است .این به این دلیل است که سه رشته وارد شده است. بین دو متغیر رشته ما یک متغیر با یک کاراکتر وارد کرده ایم ، یک فضای خالی ، برای اینکه دو متغیر را با فضای خالی از هم جدا کنیم.

استفاده از تابع strlen()

عملگر strlen() برای تعیین طول رشته استفاده می شود. بیایید طول رشته ی”Hello world!” را بیابیم:

<?php
echo strlen("Hello world!");
?>

برای خروجی کد بالا خواهیم داشت:

12

طول یک رشته اغلب در حلقه ها و عملیات دیگر استفاده می شود معمولا زمانی که می خواهیم ببینیم که چه زمانی رشته به اتمام می رسد.(در یک حلقه، ما می خواهیم که برنامه بعد از رسیدن به اخرین کاراکتر متوقف شود)

استفاده از تابع strpos()

تابع strpos() برای یافتن یک رشته یا یک کاراکتر در داخل یک رشته استفاده می شود. این تابع اندیس اولین موقعیتی را که زیر رشته در رشته اصلی مشاهده شود بر می گرداند اگر که هیچ نمونه ای یافت نشود مقدار false را بر می گرداند.
بیایید ببینیم که اگر ما رشته ی “world” را در متن خود بیابیم چه خروجی خواهیم داشت:

<?php
echo strpos("Hello world!","world");
?>

برای خروجی کد بالا داریم:

6

همانطور که مشاهده می شود ما رشته ی “world “ را در مکان 6 می بینیم. دلیل اینکه 6 شد و 7 نیست این است که اولین مکان در رشته از 0 شروع می شود و نه 1.
مرجع کامل توابع رشته ای در PHP

برای دستیابی به مرجع کامل توابع رشته به PHP String Functions مراجعه کنید. این مرجع تشکیل شده از یک تعریف مختصر و مثال هایی از چگونگی استفاده از این عملگر ها.

webfocus.ir