تو این پروژه میبینیم که چطور میشه با درگ کردن و رها کردن یه تصویر تو فرم میشه اون رو تو picturebox نمایش داد.

برای اینکار کافیه اول خاصیت AlowDrop رو True کرده و از کد زیر استفاده کنید:

using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
    {
      e.Effect = DragDropEffects.All;
    }

    private void Form1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
    {

      string[] files = (string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop);

      foreach (string file in files)
      {
        pic.Image = Image.FromFile(file);
      }
    }
  }
}

مثال هم پیوست شد.