درود دوستان...
براتون یه سری از دستورات کاربردی لینوکس رو قرار دادم،برای کسانی که علاقه مند به یاد گیری به لینوکس هستند بسیار مفید هست...

دستورات کاربردی لینوکس اینها هستند.

حرکت بین دایرکتوری و شاخه ها

1 ***
2 cd /home OR cd / (رفتن به دایرکتوری Home)
3 cd .. OR cd - (رفتن به دایرکتوری قبل)
4 cd ../.. (رفتن به دو دایرکتوری قبل)
5 cd /dir1/dir2 (رفتن به دایرکتوری مورد نظر)
6 ***

نمایش فایل ها در دایرکتوری یا شاخه جاری

1 ***
2 ls
3 ls -f
4 ls -l (نمایش فایل ها با جزئیات)
5 ls- a (نمایش فایل های مخفی)
6 ***

ایجاد دایرکتوری یا شاخه جدید، حذف دایرکتوری، حذف فایل

1 ***
2 mkdir Newdir
3 mkdir Newdir1 Newdir2 (ایجاد دو دایرکتوری)
4 rmdir dir OR rm -rf dir (حذف دایرکتوری)
5 rm -f File (حذف فایل)
6 ***

جابجایی، تغییر نام، کپی دایرکتوری یا فایل

1 ***
2 mv dir(File) Newdir(NewFile)
3 cp -a Directory1 Directory2 (کپی کردن دایرکتوری)
4 cp dir1/File dir2 (کپی کردن فایل)
5 cp dir1/dir2/*. (کپی کردن تمام فایل ها از یک دایرکتوری به مسیر جاری)
6 ***

جستجوی فایل

1 ***
2 find / -name File (جستجوی فایل در شاخه جاری)
3 find -type f -print0 | xargs -r0 grep -F (جستجوی فایل در تمامی شاخه ها)
4 find -maxdepth 1 -type f | xargs grep -F (جستجوی فایل در دایرکتوری جاری)
5 find -type f ! -perm -444 (نمایش فایل های غیر قابل دسترسی)
6 find -type d ! -perm -111 (نمایش شاخه های غیر قابل دسترسی)
7 ***

دانلود فایل

1 ***
2 wget URL (دانلود فایل با آدرس URL)
3 echo 'wget URL' | at 10:00 (دانلود در ساعت 10 )
4 wget -S -q -O - URL | grep ^Server (گرفتن اطلاعات سرور)
5 ***

مشخصات سیستم

1 ***
2 arch OR uname -m OR uname -a (نمایش معماری سیستم)
3 uname -r (نمایش ورژن کرنل لینوکس)
4 cat /proc/cpuinfo OR grep model name /proc/cpuinfo (اطلاعات CPU)
5 cat /proc/meminfo OR grep MemTotal /proc/meminfo (اطلاعات RAM)
6 cat /proc/swaps (اطلاعات حافظه مجازی)
7 cat /proc/version (اطلاعات ورژن لینوکس)
8 cat /proc/net/dev (اطلاعات کارت شبکه)
9 cat /proc/partitions (نمایش پارتیشن ها)
10 who (کاربران حاظر در سیستم)
11 date (تاریخ سیستم)
12 cal 2012 (تقویم سال 2012)
13 ***

اینترفیس های شبکه

1 ***
2 ip link show (نمایش اینترفیس های موجود)
3 ip addr show (نمایش آیپی های شبکه)
4 ip route show (نمایش Route شبکه)
5 /sbin/route (نمایش جدول Route در CentOS)
6 netstat -tup OR netstat -tupl OR netstat –nat (پورت های ورودی و خروجی)
7 ***

خاموش کردن و ریستارت کردن سیستم

1 ***
2 shutdown -h now OR init 0 OR telinit 0 (خاموش کردن سیستم)
3 shutdown -h hours:minutes & (خاموش کردن سیستم در یک ساعت مشخص)
4 shutdown -c (لغو کردن خاموش شدن)
5 shutdown -r now OR reboot (ریستارت کردن سیستم)
6 logout (خروج از سیستم)