در این مثال سه متغیر به کار رفته اند که وظایف انها عبارت اند از: radius=شعاع دایره area=مساحت دایره perime=محیط دایره

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#define PI 3.14
int main()
{
int radius;
float area,perime;
cout<<"Enter the radius of Circle: ";
cin>>radius;
area=PI*radius*radius;
perime=2*PI*radius;
cout<<"Area= "<<area<<" ,perime= "<<perime<<endl;
cout<<"This snippet downloaded from softafzar.net\n";
cin.get();
return 0;
}