سلام با این اسکریپت پایتون میتونید عکس ها رو بصورت گروهی تغییر اندازه بدید

import os, getopt, sys, Image

# Parse the command line arguments
opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "d:w:h:")

directory = ""
width = -1
height = -1

# Read the command line arguments
for opt, arg in opts:
 if opt == '-d':
  directory = arg
 elif opt == '-w':
  width = int(arg)
 elif opt == '-h':
  height = int(arg)

# Check that the options were all set
if directory == "" or width == -1 or height == -1:
 print "Invalid command line arguments.\
 -d [directory] -w [width] -h [height] required"
 exit()
 
# Iterate through every image in the directory and resize them
for file in os.listdir(directory):
 print "Resizing image " + file
 # Open the image
 img = Image.open(directory + "\\" + file)
 # Resize it
 img = img.resize((width, height), Image.BILINEAR)
 # Save it back to disk
 img.save(directory + "\\resized" + file)

مثالی از نحوه استفاده:
> python BatchImageResize.py -d "C:\MyImages" -w 1024 -h 768