سلام برای شروع اول باید کلاس random رو import کنید:

import random
random.seed()

تولید یک عدد تصادفی بین 0.0 و 1.0 :

import random
random.seed()
print(random.random())

تولید عدد تصادفی بین دو عدد (دارای رنج):

import random
random.seed()
print(random.randint(1,10))
//5
print(random.uniform(3.2, 6.7))
//3.4089421725853639

توجه کنید دو علامت // به معنای یک نتیجه هستند و جزء کدهای ما نیستند

انتخاب رشته ای تصادفی:

print(random.choice("a string"))
//t
print(random.choice(["some", "random", "strings"]))
//random
print(random.choice(["a string", 10, 14.32, [1,5,5]]))
//[1,5,5]

حالا میخوام قدرت پایتون رو نشونتون بدم بهم ریختن اعداد:

shuffleMe = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
random.shuffle(shuffleMe)
print(shuffleMe)
//[2, 4, 6, 3, 7, 8, 0, 5, 9, 1]

نمایش کاراکتر یا اعداد تصادفی:

pickChars = "some things to pick"
print(random.sample(pickChars, 6))
//['c', 's', 'e', 'n', 'g', ' ']
pickNums = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
print(random.sample(pickNums, 5))
//[6, 4, 5, 9, 8]

پایان.
بریم بخوابیم :bunnyearsmiley: