سلام
بوت که نشد بسازم گذاشتمش واسه بعد
من می خوام که یه آیدی میکر با وی بی 6 و وی بی دات نت بسازم
سرور و هاست : chrome.pl
پورت : 5222
ایکس ام ال ها به شرح زیر هستند
:

ایکس ام ال های ساخت آیدی ( وقتی /آیدی ساخته میشه )

<stream:stream to='chrome.pl' xmlns='jabber:client' xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' version='1.0' xml:lang='en'> 

<iq type="set" id="regac"><query xmlns="jabber:iq:register"><username>ID</username><password>PW</password></query></iq>

<stream:features xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams"><starttls xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls"/><compression xmlns="http://jabber.org/features/compress"><method>zlib</method></compression><address xmlns="http://affinix.com/jabber/address">5.112.177.134</address><mechanisms xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"><mechanism>DIGEST-MD5</mechanism></mechanisms><auth xmlns="http://jabber.org/features/iq-auth"/><register xmlns="http://jabber.org/features/iq-register"/></stream:features> 

<iq xmlns="jabber:client" id="regac" type="result"/>

اینم ایکس ام الی که وقتی آیدی ساخته نشد اینو می فرسته :

<stream:stream to='chrome.pl' xmlns='jabber:client' xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' version='1.0' xml:lang='en'> 

<iq type="set" id="regac"><query xmlns="jabber:iq:register"><username>ID</username><password>PW</password></query></iq>

<stream:features xmlns:stream="http://etherx.jabber.org/streams"><starttls xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls"/><compression xmlns="http://jabber.org/features/compress"><method>zlib</method></compression><address xmlns="http://affinix.com/jabber/address">5.112.177.134</address><mechanisms xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-sasl"><mechanism>DIGEST-MD5</mechanism></mechanisms><auth xmlns="http://jabber.org/features/iq-auth"/><register xmlns="http://jabber.org/features/iq-register"/></stream:features> 

<iq xmlns="jabber:client" id="regac" type="error"><error type="cancel" code="409"><conflict xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-stanzas"/></error><query xmlns="jabber:iq:register"><username>ID</username><password>PW</password></query></iq>