سوال ++C

C++/C

توسط elahe در 7 سال پیش
0 23.7k 3 7 سال پیش
elahe microsoftman reza-irdev
0

برنامه ای بنویسید که دو عدد و یک نوع عملگر را از ورودی خوانده و عملگرهای + و - و / و * و ^ را روی ان انجام دهد
مثلا اگر کاربر 4+6 رو وارد کرد 10 نشون بده.

0
#include<iostream.h>
#include<math.h>

void main()
{

float a,b;char op;;
   cin>>a;
   cin>>op;
	 cin>>b;

    switch (op)
    {
		case '*':cout<<"="<<a*b; break ;
		case '/':cout<<"="<<a/b; break ;
		case '+':cout<<"="<<a+b; break ;
		case '-':cout<<"="<<a-b; break ;
		case '^':cout<<"="<<pow(a,b); break ;
    }
	  cout<<endl;
}
0

ممنون
نمیشه کاری کرد که عدد ها و عملگر تو یه مرحله دریافت بشه؟

0

سلام
بله میشه اینو ببینید

//simple calc
//softafzar.net
#include <iostream>
#include <string>
#include <math.h>
int main()
{
	std::cout<<"Enter First number+operator+second number e.g. 4^2: ";
	std::string str;
	std::cin >> str;
 //find operation
 unsigned find = str.find_first_of("+-/*^");

 if (find!=std::string::npos)
 //if an operation found
 {
  //show first number
  std::string str1 = str.substr(0, find);
  std::cout << str1;

	//show operation
  char op = str[find];
  std::cout << op;

	//show second number
  std::string str2 = str.substr(find + 1);
  std::cout << str2;

	//convert string to double
  double a = atof(str1.c_str());
  double b = atof(str2.c_str());
	
	std::cout<<"=";
  switch (op)
  {
   case '*':
		 std::cout<< a * b;
    break;
   case '/':
    std::cout<< a / b;
    break;
   case '+':
    std::cout<< a + b;
    break;
   case '-':
    std::cout<< a - b;
    break;
   case '^':
    std::cout<< pow(a, b);
    break;
  }
  std::cout << '\n';
 }
 else{std::cout<<"Error:incorrect format\n";}


 return 0;
}

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید