سوال ++C

بازدید23.8kپست ها3آخرین فعالیت8 سال پیش
0
0

برنامه ای بنویسید که دو عدد و یک نوع عملگر را از ورودی خوانده و عملگرهای + و - و / و * و ^ را روی ان انجام دهد
مثلا اگر کاربر 4+6 رو وارد کرد 10 نشون بده.

0
#include<iostream.h>
#include<math.h>

void main()
{

float a,b;char op;;
   cin>>a;
   cin>>op;
	 cin>>b;

    switch (op)
    {
		case '*':cout<<"="<<a*b; break ;
		case '/':cout<<"="<<a/b; break ;
		case '+':cout<<"="<<a+b; break ;
		case '-':cout<<"="<<a-b; break ;
		case '^':cout<<"="<<pow(a,b); break ;
    }
	  cout<<endl;
}
0

ممنون
نمیشه کاری کرد که عدد ها و عملگر تو یه مرحله دریافت بشه؟

0

سلام
بله میشه اینو ببینید

//simple calc
//softafzar.net
#include <iostream>
#include <string>
#include <math.h>
int main()
{
	std::cout<<"Enter First number+operator+second number e.g. 4^2: ";
	std::string str;
	std::cin >> str;
 //find operation
 unsigned find = str.find_first_of("+-/*^");

 if (find!=std::string::npos)
 //if an operation found
 {
  //show first number
  std::string str1 = str.substr(0, find);
  std::cout << str1;

	//show operation
  char op = str[find];
  std::cout << op;

	//show second number
  std::string str2 = str.substr(find + 1);
  std::cout << str2;

	//convert string to double
  double a = atof(str1.c_str());
  double b = atof(str2.c_str());
	
	std::cout<<"=";
  switch (op)
  {
   case '*':
		 std::cout<< a * b;
    break;
   case '/':
    std::cout<< a / b;
    break;
   case '+':
    std::cout<< a + b;
    break;
   case '-':
    std::cout<< a - b;
    break;
   case '^':
    std::cout<< pow(a, b);
    break;
  }
  std::cout << '\n';
 }
 else{std::cout<<"Error:incorrect format\n";}


 return 0;
}

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.