سورس کدهای جاوا اسکریپت

Javascript

توسط amirali در 7 سال پیش
0 26.6k 6 7 سال پیش
amirali reza-irdev hamidreza
0

سلام در این تاپیک سورس های جاوا اسکریپت قرار داده خواهد شد (مثل تاپیک سورس کد های وی بی 6).

بین پست ها ی این تاپیک پستی جز سورس ندید :).

آخرین ویرایش: 02-02-2013 ساعت 18:51، توسط amirali
0

بازی X_O

<html>
<head>

<body>

<script>
var _url = document.location.toString().split("?");
var _parm = _url[1]?_url[1]:"";
var _P0n = "";
var _P0v = 0;
var _P1n = "";
var _P1v = 0;
if (_parm != "") {
_P0n=_parm.split("&")[0].split("=")[0].toLowerCase();
_P0v=parseInt(_parm.split("&")[0].split("=")[1]);
if(_parm.split("&")[1]) {
_P1n = _parm.split("&")[1].split("=")[0].toLowerCase();
_P1v = parseInt(_parm.split("&")[1].split("=")[1]);
} else {
_P1n ="";
}
} else {
_P0n="";
_P1n="";
}

var MATRIX_SIZE = 3;
var AMOUNT_TO_WIN = 4;
var PARAM_SIZE = "size".toLowerCase();
var PARAM_WIN = "win".toLowerCase();
if (_P0n==PARAM_SIZE) {MATRIX_SIZE=_P0v;}
if (_P1n==PARAM_SIZE) {MATRIX_SIZE=_P1v;}
if (_P0n==PARAM_WIN) {AMOUNT_TO_WIN=_P0v;}
if (_P1n==PARAM_WIN) {AMOUNT_TO_WIN=_P1v;}

//////////////////////////////

if(MATRIX_SIZE<3)MATRIX_SIZE=3;
if(MATRIX_SIZE>10)MATRIX_SIZE=10;
if(AMOUNT_TO_WIN>MATRIX_SIZE)AMOUNT_TO_WIN=MATRIX_SIZE;
if(AMOUNT_TO_WIN<3)AMOUNT_TO_WIN=3;

document.write("<BR>"+AMOUNT_TO_WIN+" in a row wins!<BR>");
var tbo = '';
tbo += '<form name=table1>';
tbo += '<table>';
for (var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
tbo += '<TR>';
for(var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {
var _c = parseInt(i)*parseInt(MATRIX_SIZE)+parseInt(j);
tbo += '<td><input name=s'+_c+' type=text size=1 value=" " onfocus="clicked(table1.s'+_c+');blur()"></td>';
}
tbo += '</tr>';
}
tbo += '</table>';
tbo += '<table><tr><td>Restart Game with: <input type=button value="Player is X" onclick=setPlayers("X","O")></td>';
tbo += '<td><input type=button value="Computer is X" onclick=setPlayers("O","X")></td></tr>';
tbo += '<tr><td>Player is: <input name=pis type=text size=1 value="X" onfocus=blur()></td>';
tbo += '<td>Computer is: <input name=cis type=text size=1 value="O" onfocus=blur()></td></tr>';
tbo += '</table>';
tbo += '<table><tr><td>Won: <input type=text value="0" name=gameswon size=2></td>';
tbo += '<td>Ties: <input type=text value="0" name=gamestied size=2></td>';
tbo += '<td>Lost: <input type=text value="0" name=gameslost size=2></td></tr></table>';
tbo += 'Set Matrix Size: ';
var XX="";
for(var i=3;i<11;i++) {
if(i==MATRIX_SIZE) {
tbo += ' '+i+'x'+j+' ';
} else {
tbo += '<input type=button value="'+i+'x'+i+'"';
XX =_url[0]+"?"+PARAM_SIZE+'='+i+"&"+PARAM_WIN+'='+AMOUNT_TO_WIN;
tbo += ' onclick="document.location=\''+XX+'\'"> ';
}
}
tbo += '<BR>Amount In a Row Wins: ';
for(var i=3;i<11;i++) {
if(i==AMOUNT_TO_WIN) {
tbo += ' '+i+' ';
} else {
tbo += '<input type=button value='+i+' ';
XX = _url[0]+"?"+PARAM_SIZE+'='+MATRIX_SIZE+'&'+PARAM_WIN+'='+i;
tbo += ' onclick="document.location=\''+XX+'\'"> ';
}
}
tbo += '</form>';
document.write(tbo);
/////////////////////////////////////////////

var PLAYER="X";
var COMPUTER="O";
var BLANK=" ";
var ROWS = new Array();
var COLS = new Array();
var DIAG = new Array();

DIAG[0]=new Array();
DIAG[1]=new Array();
for(var _i=0;_i<MATRIX_SIZE;_i++) {
DIAG[0][_i]=_i*MATRIX_SIZE+_i;
DIAG[1][_i]=(MATRIX_SIZE-1)*(_i+1);
}
for (var i=1;i<=(MATRIX_SIZE-AMOUNT_TO_WIN);i++) {
var n=2+((i-1)*4);
DIAG[n+0]=new Array();
DIAG[n+1]=new Array();
DIAG[n+2]=new Array();
DIAG[n+3]=new Array();
for (var j=1;j<=(MATRIX_SIZE-i);j++) {
DIAG[n+0][j-1]=(MATRIX_SIZE+1)*(j-1)+i;
DIAG[n+1][j-1]=(MATRIX_SIZE+1)*(j-1)+(i*MATRIX_SIZE);
DIAG[n+2][j-1]=(MATRIX_SIZE-1)*(j)-i;
DIAG[n+3][j-1]=DIAG[n+2][j-1]+(MATRIX_SIZE+1)*(i);
}
}

for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
ROWS[i]=new Array();
COLS[i]=new Array();
for (var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {
ROWS[i][j]=i*MATRIX_SIZE+j;
COLS[i][j]=i+j*MATRIX_SIZE;
}
}

//////////////////////////////

function setPlayers(_p,_c) {
PLAYER=document.table1.pis.value=_p;
COMPUTER=document.table1.cis.value=_c;
resetBoard();
if(COMPUTER=="X") {
computerMove();
}
}

var GAMEOVER = false;

function clicked(_s) {
if(_s.value!=BLANK || GAMEOVER) return;
_s.value=PLAYER;
postMoveLogic();
computerMove();
}

function postMoveLogic() {
var _status = gameOver();
if (_status == BLANK) { document.table1.gamestied.value++;GAMEOVER=true; }
if (_status == PLAYER) { document.table1.gameswon.value++;GAMEOVER=true; }
if (_status == COMPUTER) { document.table1.gameslost.value++;GAMEOVER=true; }
}

function resetBoard() {
for (var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
for (var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {
var _a = parseInt(i)*parseInt(MATRIX_SIZE)+parseInt(j);
eval("document.table1.s"+_a+".value=BLANK");
}
}
GAMEOVER=false;
}

function gameOver() {
var _ret = -1;
var spotsTaken=true;
for (var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
for (var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {
var _a = parseInt(i)*parseInt(MATRIX_SIZE)+parseInt(j);
var _b = eval("document.table1.s"+_a+".value");
eval("var _s"+_a+"='"+_b+"'");
if(eval("_s"+_a)==BLANK) {
spotsTaken=false;
}
}
}

if(spotsTaken) return (BLANK);
for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
if (AmountInARow(ROWS[i])) return (whoHasWon);
if (AmountInARow(COLS[i])) return (whoHasWon);
}
for(var i=0;i<DIAG.length;i++) {
if(AmountInARow(DIAG[i])) return (whoHasWon);
}
return (_ret);
}

function allTheseMatch(_v) {
var _ret = true;
for(var i=1;i<_v.length;i++) {
var _a=eval("document.table1.s"+_v[i-1]+".value");
var _b=eval("document.table1.s"+_v[i]+".value");
if (_a != _b) _ret = false;
}
return (_ret);
}

var OneAwaySpot=-1;

function oneFromWin(_who,_a) {
for(var i=0;i<(_a.length-AMOUNT_TO_WIN+1);i++) {
var _newA = new Array();
for (var j=0;j<AMOUNT_TO_WIN;j++) {
_newA[j]=_a[i+j];
}
if(oneAway(_who,_newA)) {return true;}
}
}

var whoHasWon=-1;
function AmountInARow(_a) {
whoHasWon=-1;
for(var i=0;i<(_a.length-AMOUNT_TO_WIN+1);i++) {
var _newA = new Array();
for (j=0;j<AMOUNT_TO_WIN;j++) {
var _TEMP = parseInt(i)+parseInt(j);
_newA[j]=eval("document.table1.s"+_a[_TEMP]+".value");
}
if (_newA[0]!=BLANK && arrayIsEqual(_newA)) {
whoHasWon = _newA[0];
return true;
}
}
return false;
}

function oneAway(_who,_a) {
OneAwaySpot=-1;
var _ret = false;
var _aTemp = new Array();
for (var i=0;i<_a.length;i++) {
var _y = eval("document.table1.s"+_a[i]+".value");
if (_y !=BLANK) {
_aTemp[_aTemp.length?_aTemp.length:0]=_a[i];
} else {
OneAwaySpot = _a[i];
}
}
if (_aTemp.length && _aTemp.length == _a.length-1) {
_ret = true;
var _latchValue = eval("document.table1.s"+_aTemp[0]+".value");
for (var i=1;i<_aTemp.length;i++) {
var _y = eval("document.table1.s"+_aTemp[i]+".value");
if(_latchValue != _y || _y != _who) {
_ret = false;
}
}
}
return (_ret);
}

function determineComputerMove() {
var firstMove=true;
for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
for (var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {
var _a=parseInt(i)*parseInt(MATRIX_SIZE)+parseInt(j);
var _b=eval("document.table1.s"+_a+".value");
eval("var _s"+_a+"='"+_b+"'");
if(eval("_s"+_a) !=BLANK)
firstMove = false;
}
}
if (firstMove && (MATRIX_SIZE%2==1)) return (MATRIX_SIZE*MATRIX_SIZE-1)/2;
for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
if(oneFromWin(COMPUTER,ROWS[i])) return (OneAwaySpot);
if(oneFromWin(COMPUTER,COLS[i])) return (OneAwaySpot);
}
for(var i=0;i<DIAG.length;i++) {
if(oneFromWin(COMPUTER,DIAG[i])) return (OneAwaySpot);
}
for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
if(oneFromWin(PLAYER,ROWS[i])) return (OneAwaySpot);
if(oneFromWin(PLAYER,COLS[i])) return (OneAwaySpot);
}
for(var i=0;i<DIAG.length;i++) {
if(oneFromWin(PLAYER,DIAG[i])) return (OneAwaySpot);
}
var _spot = Math.round(Math.random()*(MATRIX_SIZE*MATRIX_SIZE-1));
while(eval("_s"+_spot) !=BLANK) {
_spot=(++_spot)%(MATRIX_SIZE*MATRIX_SIZE);
}
return (_spot);
}

function computerMove() {
if(GAMEOVER) return;
var _spot = determineComputerMove();
eval("document.table1.s"+_spot+".value=COMPUTER");
postMoveLogic();
}

function arrayIsEqual(_a) {
var _first=_a[0];
for(var i=1;i<_a.length;i++) {
if(_first != _a[i]) { return false; }
}
return true;
}

function isEqual() {
var _ret = true;
for(var i=1;i<arguments.length;i++) {
if(arguments[i-1]!=arguments[i]) _ret = false;
}
return (_ret);
}

</script>

</body>
</html>
0

با این کد میتوند با کلیک روی دکمه ها رنگ پس زمینه را عوض کنید .

<html>
<body>
<script language="Javascript">

// made by: amirali - http://www.softafzar.net

function backbs(clr) {
document.bgColor = clr
}


</script>
<form>
<input type="button" value="Aqua" onclick="backbs('aqua')"> 
<input type="button" value="Yellow" onclick="backbs('yellow')"> 
<input type="button" value="Khaki" onclick="backbs('khaki')"> 
<input type="button" value="White" onclick="backbs('white')"> 
<input type="button" value="Gray" onclick="backbs('gray')">
</form>
</script>
</body>
</html>
0

با این کد وقتی اولین بار کاربر به صفحه ی شما بیاید یک پنجره ی prompt اسم او را میپرسد و اگر دوباره به صفحه ی شما آمد به او خوش آمد میگوید.

<script>
// by amirali | softafzar.net
function getCookie(c_name)
{
var i,x,y,ARRcookies=document.cookie.split(";");
for (i=0;i<ARRcookies.length;i++)
 {
 x=ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));
 y=ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);
 x=x.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
 if (x==c_name)
  {
  return unescape(y);
  }
 }
}

function setCookie(c_name,value,exdays)
{
var exdate=new Date();
exdate.setDate(exdate.getDate() + exdays);
var c_value=escape(value) + ((exdays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toUTCString());
document.cookie=c_name + "=" + c_value;
}

function checkCookie()
{
var username=getCookie("username");
if (username!=null && username!="")
 {
 alert("Welcome again " + username);
 }
else 
 {
 username=prompt("Please enter your name:","");
 if (username!=null && username!="")
  {
  setCookie("username",username,365);
  }
 }
}
</script>
0

[ATTACH=CONFIG]429[/ATTACH]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Custom Context menu</title>
<style>
.menu { position: absolute;
top: 0px;
left: 0px;
background-color:#EFEFEF;
visibility: hidden;
border: 2px solid;
border-color: #eeeeee #666666 #666666 #eeeeee;
padding: 2px;
z-index: 5;
opacity: 0.7;
filter:alpha(opacity=70);
font-family: Tahoma;
}
.menuitem {
padding: 2px 4px 2px 4px;
color: #000;
text-decoration: none;
font-family: Tahoma;
direction: rtl;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
display: block;
}
.seperator {
border-top: 1px solid #999999;
border-bottom: 1px solid #eeeeee;
margin: 2px;
}
a.menuitem:hover {
color: #ffffff;
background-color: #26C6D2;


}
</style>
<script type="text/javascript">
// Copyright 2002 Eddie Traversa, etraversa@dhtmlnirvana.com, http://dhtmlnirvana.com
// Free to use as long as this copyright notice stays intact.
// Courtesy of SimplytheBest.net - http://simplythebest.net/scripts/

var ie5 = (document.getElementById&&document.all);
var n6 	= (document.getElementById&&!document.all);
var x,y,el,pageW,pageH;
if (n6) document.addEventListener("mouseup",showMenu,false);
if (ie5) document.attachEvent("oncontextmenu",showMenu);
if (ie5) document.attachEvent("onclick",showMenu);

function showMenu(event) {
if (document.getElementById) {
pageW  = document.body.offsetWidth;
pageH  = document.body.offsetHeight;
x	  = event.clientX
y   	= event.clientY
el 		= document.getElementById("menu");
if ((ie5&&event.type=="contextmenu")||(n6 && event.which>1)) {
if ((x+parseInt(el.offsetWidth))>=pageW) {
x		= parseInt(el.offsetWidth);
y		= parseInt(el.offsetHeight);
}
el.style.top=y+"px";
el.style.left=x+"px";
fadeIn();
return false;
}
if ((ie5&&event.type=="click")||(n6 && event.which==1)) {
el.style.visibility="hidden";
fade_index = 0;
}
}
}
document.oncontextmenu=new Function("return false") ;
fade_index = 0;

function fadeIn() {
if(ie5 || n6) {
	document.getElementById('menu').style.visibility = 'visible';
	if(ie5) {
	document.getElementById('menu').filters.alpha.opacity = fade_index;
	}
	if(n6) {
	document.getElementById('menu').style.MozOpacity = fade_index/100;
	}
	fade_index += 3;
	goIn = setTimeout("fadeIn()", 50);
	if(fade_index >= 100)
	clearTimeout(goIn);
}
}
</script>
</head>

<body>
 <!-- menu start -->
<div id="menu" class="menu">
<a href="http://softafzar.net" class="menuitem">سافت افزار!</a>
<div class="seperator"></div>
<a href="http://www.softafzar.net/f99/" class="menuitem">نرم افزار</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f73/" class="menuitem">برنامه نویسی</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f42/" class="menuitem">سیستم عامل</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f119/" class="menuitem">شبکه و اینترنت</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f28/" class="menuitem">طراحی وب</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f33/" class="menuitem">پایگاه داده</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f64/" class="menuitem">فلش</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f68/" class="menuitem">گرافیک / انیمیشن</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f82/" class="menuitem">فیلم / صدا</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f91/" class="menuitem">کارهای کاربران</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f39/" class="menuitem">مهندسی نرم افزار</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f113/" class="menuitem">دیگر انجمن ها</a>
<div class="seperator"></div>
<a href="http://www.softafzar.net/register.php" class="menuitem">ثبت نام</a>
</body>
</html>
0

تو سیستم های وبلاگ دهی هم جواب می ده

0

بله میشه ولی اینجی جاش نیود.

با این کد پنجره ی پاپ آپ به صورت زیبا باز میشود.

<SCRIPT language=JavaScript>

//by Amirali Esmaili | Softafzar.net

function expandingWindow(website) {
var windowprops='width=100,height=100,scrollbars=yes,status=yes,resizable=yes'
var heightspeed = 5; 
var widthspeed = 20; 
var leftdist = 10; 
var topdist = 10;   

if (window.resizeTo&&navigator.userAgent.indexOf("Opera")==-1) {
var winwidth = window.screen.availWidth - leftdist;
var winheight = window.screen.availHeight - topdist;
var sizer = window.open("","","left=" + leftdist + ",top=" + topdist +","+ windowprops);
for (sizeheight = 1; sizeheight < winheight; sizeheight += heightspeed)
sizer.resizeTo("1", sizeheight);
for (sizewidth = 1; sizewidth < winwidth; sizewidth += widthspeed)
sizer.resizeTo(sizewidth, sizeheight);
sizer.location = website;
}
else
window.open(website,'mywindow');
}

</SCRIPT>

<button onclick="expandingWindow('http://www.softafzar.net/');return false"> Click Here!</Button>

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید