سورس کدهای جاوا اسکریپت

بازدید26.7kپست ها6آخرین فعالیت8 سال پیش
0
0

سلام در این تاپیک سورس های جاوا اسکریپت قرار داده خواهد شد (مثل تاپیک سورس کد های وی بی 6).

بین پست ها ی این تاپیک پستی جز سورس ندید :).

آخرین ویرایش: 02-02-2013 ساعت 18:51، توسط amirali
0

بازی X_O

<html>
<head>

<body>

<script>
var _url = document.location.toString().split("?");
var _parm = _url[1]?_url[1]:"";
var _P0n = "";
var _P0v = 0;
var _P1n = "";
var _P1v = 0;
if (_parm != "") {
_P0n=_parm.split("&")[0].split("=")[0].toLowerCase();
_P0v=parseInt(_parm.split("&")[0].split("=")[1]);
if(_parm.split("&")[1]) {
_P1n = _parm.split("&")[1].split("=")[0].toLowerCase();
_P1v = parseInt(_parm.split("&")[1].split("=")[1]);
} else {
_P1n ="";
}
} else {
_P0n="";
_P1n="";
}

var MATRIX_SIZE = 3;
var AMOUNT_TO_WIN = 4;
var PARAM_SIZE = "size".toLowerCase();
var PARAM_WIN = "win".toLowerCase();
if (_P0n==PARAM_SIZE) {MATRIX_SIZE=_P0v;}
if (_P1n==PARAM_SIZE) {MATRIX_SIZE=_P1v;}
if (_P0n==PARAM_WIN) {AMOUNT_TO_WIN=_P0v;}
if (_P1n==PARAM_WIN) {AMOUNT_TO_WIN=_P1v;}

//////////////////////////////

if(MATRIX_SIZE<3)MATRIX_SIZE=3;
if(MATRIX_SIZE>10)MATRIX_SIZE=10;
if(AMOUNT_TO_WIN>MATRIX_SIZE)AMOUNT_TO_WIN=MATRIX_SIZE;
if(AMOUNT_TO_WIN<3)AMOUNT_TO_WIN=3;

document.write("<BR>"+AMOUNT_TO_WIN+" in a row wins!<BR>");
var tbo = '';
tbo += '<form name=table1>';
tbo += '<table>';
for (var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
tbo += '<TR>';
for(var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {
var _c = parseInt(i)*parseInt(MATRIX_SIZE)+parseInt(j);
tbo += '<td><input name=s'+_c+' type=text size=1 value=" " onfocus="clicked(table1.s'+_c+');blur()"></td>';
}
tbo += '</tr>';
}
tbo += '</table>';
tbo += '<table><tr><td>Restart Game with: <input type=button value="Player is X" onclick=setPlayers("X","O")></td>';
tbo += '<td><input type=button value="Computer is X" onclick=setPlayers("O","X")></td></tr>';
tbo += '<tr><td>Player is: <input name=pis type=text size=1 value="X" onfocus=blur()></td>';
tbo += '<td>Computer is: <input name=cis type=text size=1 value="O" onfocus=blur()></td></tr>';
tbo += '</table>';
tbo += '<table><tr><td>Won: <input type=text value="0" name=gameswon size=2></td>';
tbo += '<td>Ties: <input type=text value="0" name=gamestied size=2></td>';
tbo += '<td>Lost: <input type=text value="0" name=gameslost size=2></td></tr></table>';
tbo += 'Set Matrix Size: ';
var XX="";
for(var i=3;i<11;i++) {
if(i==MATRIX_SIZE) {
tbo += ' '+i+'x'+j+' ';
} else {
tbo += '<input type=button value="'+i+'x'+i+'"';
XX =_url[0]+"?"+PARAM_SIZE+'='+i+"&"+PARAM_WIN+'='+AMOUNT_TO_WIN;
tbo += ' onclick="document.location=\''+XX+'\'"> ';
}
}
tbo += '<BR>Amount In a Row Wins: ';
for(var i=3;i<11;i++) {
if(i==AMOUNT_TO_WIN) {
tbo += ' '+i+' ';
} else {
tbo += '<input type=button value='+i+' ';
XX = _url[0]+"?"+PARAM_SIZE+'='+MATRIX_SIZE+'&'+PARAM_WIN+'='+i;
tbo += ' onclick="document.location=\''+XX+'\'"> ';
}
}
tbo += '</form>';
document.write(tbo);
/////////////////////////////////////////////

var PLAYER="X";
var COMPUTER="O";
var BLANK=" ";
var ROWS = new Array();
var COLS = new Array();
var DIAG = new Array();

DIAG[0]=new Array();
DIAG[1]=new Array();
for(var _i=0;_i<MATRIX_SIZE;_i++) {
DIAG[0][_i]=_i*MATRIX_SIZE+_i;
DIAG[1][_i]=(MATRIX_SIZE-1)*(_i+1);
}
for (var i=1;i<=(MATRIX_SIZE-AMOUNT_TO_WIN);i++) {
var n=2+((i-1)*4);
DIAG[n+0]=new Array();
DIAG[n+1]=new Array();
DIAG[n+2]=new Array();
DIAG[n+3]=new Array();
for (var j=1;j<=(MATRIX_SIZE-i);j++) {
DIAG[n+0][j-1]=(MATRIX_SIZE+1)*(j-1)+i;
DIAG[n+1][j-1]=(MATRIX_SIZE+1)*(j-1)+(i*MATRIX_SIZE);
DIAG[n+2][j-1]=(MATRIX_SIZE-1)*(j)-i;
DIAG[n+3][j-1]=DIAG[n+2][j-1]+(MATRIX_SIZE+1)*(i);
}
}

for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
ROWS[i]=new Array();
COLS[i]=new Array();
for (var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {
ROWS[i][j]=i*MATRIX_SIZE+j;
COLS[i][j]=i+j*MATRIX_SIZE;
}
}

//////////////////////////////

function setPlayers(_p,_c) {
PLAYER=document.table1.pis.value=_p;
COMPUTER=document.table1.cis.value=_c;
resetBoard();
if(COMPUTER=="X") {
computerMove();
}
}

var GAMEOVER = false;

function clicked(_s) {
if(_s.value!=BLANK || GAMEOVER) return;
_s.value=PLAYER;
postMoveLogic();
computerMove();
}

function postMoveLogic() {
var _status = gameOver();
if (_status == BLANK) { document.table1.gamestied.value++;GAMEOVER=true; }
if (_status == PLAYER) { document.table1.gameswon.value++;GAMEOVER=true; }
if (_status == COMPUTER) { document.table1.gameslost.value++;GAMEOVER=true; }
}

function resetBoard() {
for (var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
for (var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {
var _a = parseInt(i)*parseInt(MATRIX_SIZE)+parseInt(j);
eval("document.table1.s"+_a+".value=BLANK");
}
}
GAMEOVER=false;
}

function gameOver() {
var _ret = -1;
var spotsTaken=true;
for (var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
for (var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {
var _a = parseInt(i)*parseInt(MATRIX_SIZE)+parseInt(j);
var _b = eval("document.table1.s"+_a+".value");
eval("var _s"+_a+"='"+_b+"'");
if(eval("_s"+_a)==BLANK) {
spotsTaken=false;
}
}
}

if(spotsTaken) return (BLANK);
for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
if (AmountInARow(ROWS[i])) return (whoHasWon);
if (AmountInARow(COLS[i])) return (whoHasWon);
}
for(var i=0;i<DIAG.length;i++) {
if(AmountInARow(DIAG[i])) return (whoHasWon);
}
return (_ret);
}

function allTheseMatch(_v) {
var _ret = true;
for(var i=1;i<_v.length;i++) {
var _a=eval("document.table1.s"+_v[i-1]+".value");
var _b=eval("document.table1.s"+_v[i]+".value");
if (_a != _b) _ret = false;
}
return (_ret);
}

var OneAwaySpot=-1;

function oneFromWin(_who,_a) {
for(var i=0;i<(_a.length-AMOUNT_TO_WIN+1);i++) {
var _newA = new Array();
for (var j=0;j<AMOUNT_TO_WIN;j++) {
_newA[j]=_a[i+j];
}
if(oneAway(_who,_newA)) {return true;}
}
}

var whoHasWon=-1;
function AmountInARow(_a) {
whoHasWon=-1;
for(var i=0;i<(_a.length-AMOUNT_TO_WIN+1);i++) {
var _newA = new Array();
for (j=0;j<AMOUNT_TO_WIN;j++) {
var _TEMP = parseInt(i)+parseInt(j);
_newA[j]=eval("document.table1.s"+_a[_TEMP]+".value");
}
if (_newA[0]!=BLANK && arrayIsEqual(_newA)) {
whoHasWon = _newA[0];
return true;
}
}
return false;
}

function oneAway(_who,_a) {
OneAwaySpot=-1;
var _ret = false;
var _aTemp = new Array();
for (var i=0;i<_a.length;i++) {
var _y = eval("document.table1.s"+_a[i]+".value");
if (_y !=BLANK) {
_aTemp[_aTemp.length?_aTemp.length:0]=_a[i];
} else {
OneAwaySpot = _a[i];
}
}
if (_aTemp.length && _aTemp.length == _a.length-1) {
_ret = true;
var _latchValue = eval("document.table1.s"+_aTemp[0]+".value");
for (var i=1;i<_aTemp.length;i++) {
var _y = eval("document.table1.s"+_aTemp[i]+".value");
if(_latchValue != _y || _y != _who) {
_ret = false;
}
}
}
return (_ret);
}

function determineComputerMove() {
var firstMove=true;
for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
for (var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {
var _a=parseInt(i)*parseInt(MATRIX_SIZE)+parseInt(j);
var _b=eval("document.table1.s"+_a+".value");
eval("var _s"+_a+"='"+_b+"'");
if(eval("_s"+_a) !=BLANK)
firstMove = false;
}
}
if (firstMove && (MATRIX_SIZE%2==1)) return (MATRIX_SIZE*MATRIX_SIZE-1)/2;
for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
if(oneFromWin(COMPUTER,ROWS[i])) return (OneAwaySpot);
if(oneFromWin(COMPUTER,COLS[i])) return (OneAwaySpot);
}
for(var i=0;i<DIAG.length;i++) {
if(oneFromWin(COMPUTER,DIAG[i])) return (OneAwaySpot);
}
for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {
if(oneFromWin(PLAYER,ROWS[i])) return (OneAwaySpot);
if(oneFromWin(PLAYER,COLS[i])) return (OneAwaySpot);
}
for(var i=0;i<DIAG.length;i++) {
if(oneFromWin(PLAYER,DIAG[i])) return (OneAwaySpot);
}
var _spot = Math.round(Math.random()*(MATRIX_SIZE*MATRIX_SIZE-1));
while(eval("_s"+_spot) !=BLANK) {
_spot=(++_spot)%(MATRIX_SIZE*MATRIX_SIZE);
}
return (_spot);
}

function computerMove() {
if(GAMEOVER) return;
var _spot = determineComputerMove();
eval("document.table1.s"+_spot+".value=COMPUTER");
postMoveLogic();
}

function arrayIsEqual(_a) {
var _first=_a[0];
for(var i=1;i<_a.length;i++) {
if(_first != _a[i]) { return false; }
}
return true;
}

function isEqual() {
var _ret = true;
for(var i=1;i<arguments.length;i++) {
if(arguments[i-1]!=arguments[i]) _ret = false;
}
return (_ret);
}

</script>

</body>
</html>
0

با این کد میتوند با کلیک روی دکمه ها رنگ پس زمینه را عوض کنید .

<html>
<body>
<script language="Javascript">

// made by: amirali - http://www.softafzar.net

function backbs(clr) {
document.bgColor = clr
}


</script>
<form>
<input type="button" value="Aqua" onclick="backbs('aqua')"> 
<input type="button" value="Yellow" onclick="backbs('yellow')"> 
<input type="button" value="Khaki" onclick="backbs('khaki')"> 
<input type="button" value="White" onclick="backbs('white')"> 
<input type="button" value="Gray" onclick="backbs('gray')">
</form>
</script>
</body>
</html>
0

با این کد وقتی اولین بار کاربر به صفحه ی شما بیاید یک پنجره ی prompt اسم او را میپرسد و اگر دوباره به صفحه ی شما آمد به او خوش آمد میگوید.

<script>
// by amirali | softafzar.net
function getCookie(c_name)
{
var i,x,y,ARRcookies=document.cookie.split(";");
for (i=0;i<ARRcookies.length;i++)
 {
 x=ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));
 y=ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);
 x=x.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
 if (x==c_name)
  {
  return unescape(y);
  }
 }
}

function setCookie(c_name,value,exdays)
{
var exdate=new Date();
exdate.setDate(exdate.getDate() + exdays);
var c_value=escape(value) + ((exdays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toUTCString());
document.cookie=c_name + "=" + c_value;
}

function checkCookie()
{
var username=getCookie("username");
if (username!=null && username!="")
 {
 alert("Welcome again " + username);
 }
else 
 {
 username=prompt("Please enter your name:","");
 if (username!=null && username!="")
  {
  setCookie("username",username,365);
  }
 }
}
</script>
0

[ATTACH=CONFIG]429[/ATTACH]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Custom Context menu</title>
<style>
.menu { position: absolute;
top: 0px;
left: 0px;
background-color:#EFEFEF;
visibility: hidden;
border: 2px solid;
border-color: #eeeeee #666666 #666666 #eeeeee;
padding: 2px;
z-index: 5;
opacity: 0.7;
filter:alpha(opacity=70);
font-family: Tahoma;
}
.menuitem {
padding: 2px 4px 2px 4px;
color: #000;
text-decoration: none;
font-family: Tahoma;
direction: rtl;
font-size: 11px;
font-weight: normal;
display: block;
}
.seperator {
border-top: 1px solid #999999;
border-bottom: 1px solid #eeeeee;
margin: 2px;
}
a.menuitem:hover {
color: #ffffff;
background-color: #26C6D2;


}
</style>
<script type="text/javascript">
// Copyright 2002 Eddie Traversa, etraversa@dhtmlnirvana.com, http://dhtmlnirvana.com
// Free to use as long as this copyright notice stays intact.
// Courtesy of SimplytheBest.net - http://simplythebest.net/scripts/

var ie5 = (document.getElementById&&document.all);
var n6 	= (document.getElementById&&!document.all);
var x,y,el,pageW,pageH;
if (n6) document.addEventListener("mouseup",showMenu,false);
if (ie5) document.attachEvent("oncontextmenu",showMenu);
if (ie5) document.attachEvent("onclick",showMenu);

function showMenu(event) {
if (document.getElementById) {
pageW  = document.body.offsetWidth;
pageH  = document.body.offsetHeight;
x	  = event.clientX
y   	= event.clientY
el 		= document.getElementById("menu");
if ((ie5&&event.type=="contextmenu")||(n6 && event.which>1)) {
if ((x+parseInt(el.offsetWidth))>=pageW) {
x		= parseInt(el.offsetWidth);
y		= parseInt(el.offsetHeight);
}
el.style.top=y+"px";
el.style.left=x+"px";
fadeIn();
return false;
}
if ((ie5&&event.type=="click")||(n6 && event.which==1)) {
el.style.visibility="hidden";
fade_index = 0;
}
}
}
document.oncontextmenu=new Function("return false") ;
fade_index = 0;

function fadeIn() {
if(ie5 || n6) {
	document.getElementById('menu').style.visibility = 'visible';
	if(ie5) {
	document.getElementById('menu').filters.alpha.opacity = fade_index;
	}
	if(n6) {
	document.getElementById('menu').style.MozOpacity = fade_index/100;
	}
	fade_index += 3;
	goIn = setTimeout("fadeIn()", 50);
	if(fade_index >= 100)
	clearTimeout(goIn);
}
}
</script>
</head>

<body>
 <!-- menu start -->
<div id="menu" class="menu">
<a href="http://softafzar.net" class="menuitem">سافت افزار!</a>
<div class="seperator"></div>
<a href="http://www.softafzar.net/f99/" class="menuitem">نرم افزار</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f73/" class="menuitem">برنامه نویسی</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f42/" class="menuitem">سیستم عامل</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f119/" class="menuitem">شبکه و اینترنت</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f28/" class="menuitem">طراحی وب</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f33/" class="menuitem">پایگاه داده</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f64/" class="menuitem">فلش</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f68/" class="menuitem">گرافیک / انیمیشن</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f82/" class="menuitem">فیلم / صدا</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f91/" class="menuitem">کارهای کاربران</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f39/" class="menuitem">مهندسی نرم افزار</a>
<a href="http://www.softafzar.net/f113/" class="menuitem">دیگر انجمن ها</a>
<div class="seperator"></div>
<a href="http://www.softafzar.net/register.php" class="menuitem">ثبت نام</a>
</body>
</html>
0

تو سیستم های وبلاگ دهی هم جواب می ده

0

بله میشه ولی اینجی جاش نیود.

با این کد پنجره ی پاپ آپ به صورت زیبا باز میشود.

<SCRIPT language=JavaScript>

//by Amirali Esmaili | Softafzar.net

function expandingWindow(website) {
var windowprops='width=100,height=100,scrollbars=yes,status=yes,resizable=yes'
var heightspeed = 5; 
var widthspeed = 20; 
var leftdist = 10; 
var topdist = 10;   

if (window.resizeTo&&navigator.userAgent.indexOf("Opera")==-1) {
var winwidth = window.screen.availWidth - leftdist;
var winheight = window.screen.availHeight - topdist;
var sizer = window.open("","","left=" + leftdist + ",top=" + topdist +","+ windowprops);
for (sizeheight = 1; sizeheight < winheight; sizeheight += heightspeed)
sizer.resizeTo("1", sizeheight);
for (sizewidth = 1; sizewidth < winwidth; sizewidth += widthspeed)
sizer.resizeTo(sizewidth, sizeheight);
sizer.location = website;
}
else
window.open(website,'mywindow');
}

</SCRIPT>

<button onclick="expandingWindow('http://www.softafzar.net/');return false"> Click Here!</Button>

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.