برنامه Stack به زبان ++C

بازدید29.9kپست ها1آخرین فعالیت7 سال پیش
0
0
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
//Stack
//www.softafzar.net
const int maxsize = 4; //4 is maximum size of our stack
int top = - 1;
int stack[maxsize];

void push(int x)
{
 stack[++top] = x;
}

void pop(int &x)
{
 if (top <= - 1)
  cout << "Stack is empty";
 else
 {
  cout << "\n" << x << " is deleted";
  x = stack[--top];
 }
}

void main()
{
 int x, i;
 char option;
 while (1)
 {
  cout << "\n\n\t1)push";
  cout << "\n\t2)pop";
  cout << "\n\t3)display";
  cout << "\n\t4)exit";
  cout << "\n\tEnter your option: ";
  option = getch();

  switch (option)
  {
   case '1':
    if (top >= maxsize)
    {
     cout << "Stack is Full";
    }
    else
    {
     cout << "\n Enter x:";
     cin >> x;
     push(x);
    }
    break;
   case '2':
    pop(x);
    break;
   case '3':
    cout << "\n";
    for (i = top; i >= 0; i--)
     cout << stack[i] << "";
    break;
   case '4':
    exit(1);
  }
 }
}

موفق باشید.

0

آقا خیلی ممنونم منو از خطر مرگ نجات دادی :73:

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.