برنامه Stack به زبان ++C

C++/C

توسط reza-irdev در 7 سال پیش
0 29.7k 1 6 سال پیش
reza-irdev
0
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
//Stack
//www.softafzar.net
const int maxsize = 4; //4 is maximum size of our stack
int top = - 1;
int stack[maxsize];

void push(int x)
{
 stack[++top] = x;
}

void pop(int &x)
{
 if (top <= - 1)
  cout << "Stack is empty";
 else
 {
  cout << "\n" << x << " is deleted";
  x = stack[--top];
 }
}

void main()
{
 int x, i;
 char option;
 while (1)
 {
  cout << "\n\n\t1)push";
  cout << "\n\t2)pop";
  cout << "\n\t3)display";
  cout << "\n\t4)exit";
  cout << "\n\tEnter your option: ";
  option = getch();

  switch (option)
  {
   case '1':
    if (top >= maxsize)
    {
     cout << "Stack is Full";
    }
    else
    {
     cout << "\n Enter x:";
     cin >> x;
     push(x);
    }
    break;
   case '2':
    pop(x);
    break;
   case '3':
    cout << "\n";
    for (i = top; i >= 0; i--)
     cout << stack[i] << "";
    break;
   case '4':
    exit(1);
  }
 }
}

موفق باشید.

0

آقا خیلی ممنونم منو از خطر مرگ نجات دادی :73:

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید