ویژوال بیسیک6: کد خاموش،روشن و Standby کردن مانیتور

بازدید19.4kپست ها1آخرین فعالیت8 سال پیش
0
0

ســــــــلام
اگه میشه سورس sleep کردن و خاموش کردن مانیتور کامپیوتر رو برام بذارید ممنون میشم...

0

سلام

Option Explicit

'Private Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&
'Private Const WM_SYSCOMMAND = &H112&
'Private Const SC_MONITORPOWER = &HF170&
'Private Const POWER_ON = -1
'Private Const POWER_LOW = 1
'Private Const POWER_OFF = 2

Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" ( _
  ByVal hWnd As Long, _
  ByVal wMsg As Long, _
  ByVal wParam As Long, _
  ByVal lParam As Long) As Long

Private Sub Main()
  'PostMessage HWND_BROADCAST, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, POWER_OFF
  PostMessage &HFFFF&, &H112&, &HF170&, 2
End Sub

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.