ویژوال بیسیک6: کد خاموش،روشن و Standby کردن مانیتور

Visual Basic 6

توسط ata در 7 سال پیش
0 19.3k 1 7 سال پیش
ata reza
0

ســــــــلام
اگه میشه سورس sleep کردن و خاموش کردن مانیتور کامپیوتر رو برام بذارید ممنون میشم...

0

سلام

Option Explicit

'Private Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&
'Private Const WM_SYSCOMMAND = &H112&
'Private Const SC_MONITORPOWER = &HF170&
'Private Const POWER_ON = -1
'Private Const POWER_LOW = 1
'Private Const POWER_OFF = 2

Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" ( _
  ByVal hWnd As Long, _
  ByVal wMsg As Long, _
  ByVal wParam As Long, _
  ByVal lParam As Long) As Long

Private Sub Main()
  'PostMessage HWND_BROADCAST, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, POWER_OFF
  PostMessage &HFFFF&, &H112&, &HF170&, 2
End Sub

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید