سلام بدون هیچ مقدمه و بطور خلاصه میگم

دستور SELECT DISTINCT برای برگرداندن مقدارهای غیر تکراری استفاده میشود.

خیلی اوقات پیش میاد که در یک جدول (table) ستون(column)ها دارای داده های تکراری هستن و شما فقط داده های غیر تکراری رو میخواین مایش بدید اینجاست که کلمه کلیدی DISTINCTبه کارتون میاد.

شکل کلی:
[SQL]SELECT DISTINCT column_name,column_name
FROM table_name[/SQL]

مثال:
[SQL]SELECT DISTINCT City FROM Customers; [/SQL]

ایام به کام...
بدرود.