درخواست ماشین حساب ساده در VB6

بازدید67.4kپست ها14آخرین فعالیت8 سال پیش
0
0

درود برهمگی
من شخصا عذر خواهی میکنم که نمیدونستم کجا سوالمو بپرسم من بعد از دریافت جوابم پستو پاک میکنم..
اقا من یه ماشین حساب میخوام که در حد ابتدایی نوشته شده باشه
یعنی عملگر های ضرب تقسیم جمو تفریق و ....
من تا اینجاشو نوشتم باقیش باشما

Private Sub Command1_Click()
Text1.Text = Text1.Text + "7"
End Sub

Private Sub Command10_Click()
Text1.Text = Text1.Text + "0"
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.Text = Text1.Text + "1"
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Text1.Text = Text1.Text + "6"
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Text1.Text = Text1.Text + "5"
End Sub

Private Sub Command5_Click()
Text1.Text = Text1.Text + "4"
End Sub

Private Sub Command6_Click()
Text1.Text = Text1.Text + "9"
End Sub

Private Sub Command7_Click()
Text1.Text = Text1.Text + "8"
End Sub

Private Sub Command8_Click()
Text1.Text = Text1.Text + "3"
End Sub

Private Sub Command9_Click()
Text1.Text = Text1.Text + "2"
End Sub

بعد یه چیز میخوام مثه این شکل :
ممنون اگه کمکم کنید!!!
[ATTACH=CONFIG]466[/ATTACH]

آخرین ویرایش: 06-05-2013 ساعت 19:02، توسط Daniel
0

بالاخره ساده میخوای یا پیشرفته؟
اون عکسی که گذاشتی ماشین حساب پیشرفتست نه در حد ضرب و تقسیم :mellowsmiley:

ماشین حساب ساده :

VERSION 5.00
Begin VB.Form Calculator 
  BackColor    =  &H80000005&
  BorderStyle   =  1 'Fixed Single
  Caption     =  "Calculator"
  ClientHeight  =  3150
  ClientLeft   =  45
  ClientTop    =  330
  ClientWidth   =  3240
  LinkTopic    =  "Form1"
  MaxButton    =  0  'False
  MinButton    =  0  'False
  ScaleHeight   =  3150
  ScaleWidth   =  3240
  StartUpPosition =  3 'Windows Default
  Begin VB.CommandButton equals 
   Caption     =  "="
   Height     =  495
   Left      =  2040
   TabIndex    =  19
   Top       =  2520
   Width      =  1095
  End
  Begin VB.CommandButton over 
   Caption     =  "1/X"
   Height     =  495
   Left      =  2640
   TabIndex    =  18
   Top       =  720
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton minus 
   Caption     =  "-"
   Height     =  495
   Left      =  2640
   TabIndex    =  17
   Top       =  1320
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton div 
   Caption     =  "/"
   Height     =  495
   Left      =  2640
   TabIndex    =  16
   Top       =  1920
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton times 
   Caption     =  "*"
   Height     =  495
   Left      =  2040
   TabIndex    =  15
   Top       =  1920
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton plus 
   Caption     =  "+"
   Height     =  495
   Left      =  2040
   TabIndex    =  14
   Top       =  1320
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton plusminus 
   Caption     =  "+/-"
   Height     =  495
   Left      =  2040
   TabIndex    =  13
   Top       =  720
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton dotbttn 
   Caption     =  "."
   Height     =  495
   Left      =  1320
   TabIndex    =  12
   Top       =  2520
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton clearbttn 
   Caption     =  "C"
   Height     =  495
   Left      =  120
   TabIndex    =  11
   Top       =  2520
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton digits 
   Caption     =  "9"
   Height     =  495
   Index      =  9
   Left      =  1320
   TabIndex    =  10
   Top       =  720
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton digits 
   Caption     =  "8"
   Height     =  495
   Index      =  8
   Left      =  720
   TabIndex    =  9
   Top       =  720
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton digits 
   Caption     =  "7"
   Height     =  495
   Index      =  7
   Left      =  120
   TabIndex    =  8
   Top       =  720
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton digits 
   Caption     =  "6"
   Height     =  495
   Index      =  6
   Left      =  1320
   TabIndex    =  7
   Top       =  1320
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton digits 
   Caption     =  "5"
   Height     =  495
   Index      =  5
   Left      =  720
   TabIndex    =  6
   Top       =  1320
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton digits 
   Caption     =  "4"
   Height     =  495
   Index      =  4
   Left      =  120
   TabIndex    =  5
   Top       =  1320
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton digits 
   Caption     =  "3"
   Height     =  495
   Index      =  3
   Left      =  1320
   TabIndex    =  4
   Top       =  1920
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton digits 
   Caption     =  "2"
   Height     =  495
   Index      =  2
   Left      =  720
   TabIndex    =  3
   Top       =  1920
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton digits 
   Caption     =  "1"
   Height     =  495
   Index      =  1
   Left      =  120
   TabIndex    =  2
   Top       =  1920
   Width      =  495
  End
  Begin VB.CommandButton digits 
   Caption     =  "0"
   Height     =  495
   Index      =  0
   Left      =  720
   TabIndex    =  1
   Top       =  2520
   Width      =  495
  End
  Begin VB.Line Line1 
   X1       =  1920
   X2       =  1920
   Y1       =  720
   Y2       =  3000
  End
  Begin VB.Label display 
   Alignment    =  1 'Right Justify
   Appearance   =  0 'Flat
   BackColor    =  &H80000005&
   BorderStyle   =  1 'Fixed Single
   Caption     =  "0"
   BeginProperty Font 
     Name      =  "MS Sans Serif"
     Size      =  12
     Charset     =  178
     Weight     =  700
     Underline    =  0  'False
     Italic     =  0  'False
     Strikethrough  =  0  'False
   EndProperty
   ForeColor    =  &H80000008&
   Height     =  495
   Left      =  120
   TabIndex    =  0
   Top       =  120
   Width      =  3015
  End
End
Attribute VB_Name = "Calculator"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False

'=Main='
Option Explicit
Private Declare Function InitCommonControls Lib "comctl32.dll" () As Long
Dim operand1 As Double, operand2 As Double
Dim operator As String
Dim cleardisplay As Boolean

Private Sub Form_Initialize()
  InitCommonControls
End Sub
Private Sub clearbttn_Click()
display.Caption = " "
End Sub

Private Sub digits_Click(Index As Integer)
If cleardisplay Then
display.Caption = ""
cleardisplay = False
End If
display.Caption = display.Caption + digits(Index).Caption

End Sub

Private Sub div_Click()
operand1 = Val(display.Caption)
operator = "/"
display.Caption = ""

End Sub

Private Sub dotbttn_Click()
If InStr(display.Caption, ".") Then
Exit Sub
Else
display.Caption = display.Caption + "."
End If

End Sub

Private Sub equals_Click()
Dim result As Double
operand2 = Val(display.Caption)
If operator = "+" Then result = operand1 + operand2
If operator = "-" Then result = operand1 - operand2
If operator = "*" Then result = operand1 * operand2
If operator = "/" And operand2 <> "0" Then _
result = operand1 / operand2
display.Caption = result

End Sub


Private Sub minus_Click()
operand1 = Val(display.Caption)
operator = "-"
display.Caption = ""

End Sub

Private Sub over_Click()
If Val(display.Caption) <> 0 Then display.Caption = 1 / Val(display.Caption)
End Sub

Private Sub plus_Click()
operand1 = Val(display.Caption)
operator = "+"
display.Caption = " "

End Sub

Private Sub plusminus_Click()
display.Caption = -Val(display.Caption)
End Sub

Private Sub times_Click()
operand1 = Val(display.Caption)
operator = "*"
display.Caption = ""

End Sub

کد رو تو notepad کپی کن و با نام دلخواه و فرمت frm ذخیره کن (اینطوری گذاشتم که دیگه نیازی نباشه تو فرمت کنترل ها رو دوباره بذاری به کدهای قبل '=Main=' توجه نکن)

0

داداش اول از همه اینکه خیلی ممنون و از این که بهم اهمیت دادی و برام نوشتی سپاس گذارم
دوم از همه اینکه کد هاتو همون جور که گفتی گذاشتم ولی کار نداد
میشه خودتون فرمشو برام بزاریند؟
بعدشم اینکه من چهار عملگر + - * / رو به صورت ساده میخوام آخه من دوم هنرستانمو اینقدرا بارم نیست که شما توضیح دادید!!!
مثلا ما اصلا تایم یا پلاسو نخوندیم که شما نوشیشون.

مثلا عملگر ضربو من یه چیز تو این مایه ها میخوام که کار هم نمیده!!!

Private Sub Command7_Click()
Text1.Text = Text1.Text + "*"
بعد اینجا برای عملگر ضرب تعریف کنیف کنیم که دوتا متغیرو بگیره بعد ضرب کنه بریزه تو مثلا متغیری مثلا c
بعد
c?
End Sub


0

خب جواب سوال شما کد بالا هست دیگه !
میتونی 3 تا textbox بذاری که تو اولی عدد اول نوشته بشه تو دومی عدد روم و تو سومی نتیجه نمایش داده بشه
Text3.Text = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text)

فرم رو هم برات اتچ کردم

0

اما نمیخوام سه تا tectbox بزارم
فقط یکی!

0

سلام
نیازی نیست برای اضافه کردن هر عدد دکمه با نام های متفاوت بذاری و برای هر کدوم کد بنویسی!
یه دکمه بذار بعد کپی کن و همونجا paste کن یه پیام میاد که کنترلی با این نام وجود داره آیا میخوای برات Control array ایجاد کنم؟ Yes رو بزن حالا از روش 10 تا کپی کن و Caption هاشو تغییر بده (1 تا 0) حالا رو یکی از دکمه ها کلیک کن رو این کد رو بذار (بر فرض که نام دکمه cmdNum و نام textbox باشه txtcalc):

txtcalc.Text = txtcalc.Text + cmdNum(Index).Caption

برای دکمه های ضرب و تقسیم و.. هم همین کارو بکن. اینطوری دیگه نیازی به اون همه کد نیست اگر دانش آموز هستی معلم هم حتما تشویقت میکنه. دوست خوبم Meego هم همین کد رو به شما داده نمیدونم مشکل شما کجاست منم یکی نوشتم دانلود کن ببین.
موفق باشی

0

اقا دستتون درد نکنه فقط
دوتا سوال
چطوری میتونم ماشین حسابو با دکمه off خاموش و بادکمه on روشن کنم؟ مثله شکل بالا!!!
کد باینری هم بدین تا مثلا اگه زدم 5 طبق فرمول باینری که 1 2 4 8 هست بنویسه
1010 از راست به چپ
همین خودتون که دیگه ماهریند!!!
درضمن از اینکه اینقدر اهمیت میدین ممنون تنها انجمنیه که اینقدر اهمیت میدن...

0

داداش یه سوال دیگه هم دارم
بی زحمت ببین چرا این همه ی عملیاتش کار میکنه غیر از عملگر تفریقش
میشه مشکلشو بگیند؟
ممنون که اینقدر اهمیت میدین!!!

Dim first As Single
Dim second As Single
Dim a As Single
Dim b As String
Dim c As Boolean


Private Sub Command1_Click()
 If Len(text1.Text) > 0 Then
   text1.Text = Left(text1.Text, Len(text1.Text) - 1)
   End If
End Sub


Private Sub Command18_Click()
  If text1.Text <> "" Then
   text1.Text = Sin(Val(text1.Text))
  End If
End Sub

Private Sub Command24_Click()
  If text1.Text <> "" Then
   text1.Text = Cos(Val(text1.Text))
  End If
End Sub

Private Sub Command26_Click()
  If text1.Text <> "" Then
   text1.Text = Log(Val(text1.Text))
  End If
End SubPrivate Sub Command27_Click()
  If text1.Text <> "" Then
   text1.Text = Int(Val(text1.Text))
  End If
End Sub

Private Sub Command28_Click()
  If text1.Text <> "" Then
   text1.Text = StrReverse(Val(text1.Text))
  End If
End Sub

Private Sub Command29_Click()
  If text1.Text <> "" Then
   text1.Text = Sqr(Val(text1.Text))
  End If
End Sub

Private Sub Command3_Click()
text1.Text = ""
End Sub

Private Sub Command31_Click()
  If text1.Text <> "" Then
   text1.Text = Tan(Val(text1.Text))
  End If
End SubPrivate Sub Command33_Click()
  If text1.Text <> "" Then
   text1.Text = Exp(Val(text1.Text))
  End If
End Sub

Private Sub Command4_Click()
  If text1.Text <> "" Then
   text1.Text = Int(Val(text1.Text))
  End If
End Sub
Private Sub equal_Click()

 If c Then
second = text1.Text
c = False

  Select Case (b)
    Case "/":
      a = Val(first) / Val(second)
      text1 = a
    Case "+":
      a = Val(first) + Val(second)
      text1 = a
    Case "*":
      a = Val(first) * Val(second)
    Case "^":
      a = Val(first) ^ Val(second)
      text1 = a
    Case "-":
      a = Val(first) - Val(second)
      text1 = a
  End Select
  Else
  '  Select Case (op)
  '  Case "/":
  '    a = Val(a) / Val(second)
  '    text1 = a
  '  Case "+":
  '    a = Val(a) + Val(second)
  '    text1 = a
  '  Case "-":
  '    a = Val(a) - Val(second)
  '    text1 = a
  '  Case "*":
  '    a = Val(a) * Val(second)
  '    text1 = a
  'End Select
  End If
  Exit Sub
End Sub

Private Sub number_Click(Index As Integer)
  text1.Text = text1.Text + number(Index).Caption
End Sub

Private Sub operator_Click(Index As Integer)
  On Error Resume Next
  first = text1.Text
  b = operator(Index).Caption
  text1.Text = ""
  c = True
End Sub

Private Sub Option1_Click()
  If text1.Text <> "" Then
   text1.Text = CDec(Val(text1.Text))
  End If
End Sub

Private Sub Option2_Click()
  If text1.Text <> "" Then
   text1.Text = Oct(Val(text1.Text))
  End If
End Sub

Private Sub Option3_Click()
  If text1.Text <> "" Then
   text1.Text = Binary(Val(text1.Text))
  End If
End Sub

Private Sub Option4_Click()
  If text1.Text <> "" Then
   text1.Text = Hex(Val(text1.Text))
  End If
End Sub

فقط یس زحمت بگید چرا عمل تفریق کار نمیده
و به همراه اون دوتا سوالی که اون بالا پرسیدم.
مرسی آقایون..

0

سلام
کدی که گذاشتید مشکلی نداره احتمالا اسم دکمه منفی رو یه چیز دیگه گذاشتید

برای دو سوال بالا هم پروژه پیوست شد.

0

درست بود داداش ممنون تو اسم cption عملگر تفریقم استباهی _ افتاده بوده
یعد یه چیز دیگه اول از همه اینکه ازتون یه خواهشی دارم من این کد باینری رو نگرفتم چی شد. عمل میکنه کار هم میکنه اما باید آخه منم بفهمم چی شده یا نه؟!؟!؟!؟!؟!
دوم اینکه من off و on رو خودم فهمیدم اینجوری شد:
فقط فعلا با چک باکس کار میکنه:
برای مثال چند موردش

If Check1.Value = 1 Then
Command3.Enabled = False
Command38.Enabled = False
Command39.Enabled = False
Command18.Enabled = False
Command24.Enabled = False
Command31.Enabled = False
Command25.Enabled = False
Command26.Enabled = False
Command32.Enabled = False
Command27.Enabled = False
Command28.Enabled = False
Command33.Enabled = False
Command29.Enabled = False
Command30.Enabled = False
Command34.Enabled = False
Command6.Enabled = False
Command7.Enabled = False
Command8.Enabled = False
Command9.Enabled = False
Command10.Enabled = False
Command6.Enabled = False
number(0).Enabled = False
number(1).Enabled = False
number(2).Enabled = False
number(3).Enabled = False

درست کار کرد البته on هم درستش کردمو الان داره به خوبی کار میکنه اما یه کاره واجب دیگه هم دارم از خدمتتون!

این نقطه ی اعشاری رو و یکی هم ساده شده ی باینری آخه نفهمیدم چی شد{باینری}:SoftAfzar:
همین دیگه ماشین حسابم تکمیل میشه و منم پرو ژه رو میزارم ببینید:44:

ممنون از همکاریتون
درضمن من تو بخش اندروید تعریف از خود نباشه بسیار مهارت دارم ایشالله بعد از امتحانات خردادم میامو فعالیتمو آغاز میکنم.

ممنون از زحماتتون...:44:

0

سلام دوست عزیز
روش متداول تبدیل مبنای 10 به دو همینه دیگه تقسیم متوالی بر 2 اینجا هم همینطوری شده دیگه فقط باید توجه کنی که / تقسیم میکنه اما \ تقسیم صحیح میکنه

مثلا جواب این میشه 61
Dim num1 As Integer, num2 As Integer
num1 = 123
num2 = num1 \ 2
Print num2

اما جواب این میشه 62
Dim num1 As Integer, num2 As Integer
num1 = 123
num2 = num1 / 2
Print num2

0

درسته اون عمل ها رو خودم بلدم اما این باینری که استاد گفتند فوق العاده برای من زیادیه
یعنی من فعلا با این توابع و فرمولها و خاصیت ها اشنایی ندارم!!!

0

اقای سافت افزار ببخشید ن همش مزاحم شمام
این کد باینری رو گفتم برام راحت ترشو بدین
اگه نمیشه ول کنید
راستی یه سوال دیگه این نقطه ی اعشار این ( . ) رو هم میشه با کد های خودتون بگید رو هومن ماشین حساب هایی که قبلا نوشتید.
مر30

0

سلام داداش
دیگه فکر نکنم از این ساده تر هم وجود داشته باشه میتونی یه سرچی بکنی
برای اضافه کردن نقطه هم همون روش رو استفاده کن دیگه.

0

سلام داداش
دیگه فکر نکنم از این ساده تر هم وجود داشته باشه میتونی یه سرچی بکنی
برای اضافه کردن نقطه هم همون روش رو استفاده کن دیگه.

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.