ما در تیم خود نیازمند یک نفر
مسلط به js و تکنولوژی vuejs برای توسعه یک پلتفورم آموزشی هستیم.
تمرکز اصلی فعالیت بر روی فرانت اند است.
همچنین در چالش های پیش رو بتواند به خوبی راهکارهای مناسب ارائه و پیاده سازی کند.