نیاز به برنامه نویس ساکن مشهد مسلط به:

php
mysql
html , css
mvc,
rest api