ایجاد سوال یا گفت و گوی جدید...
[align=left] /////////////////////////////// //SoftAfzar.net /////////////////////////////// #include #include void main() {const count=10;int n[count];int hold; cout
CSS
[h=2]CSS چیست؟[/h] CSS مخفف Cascade Style Sheets و به معنای "برگه های پشت سر هم و مشبک "است که کنسرسیوم بین المللی شبکه جهانی ...