ادیتور مورد علاقه شما

Sublime Text

( 2 رای - 25.00% )

Atom

( 3 رای - 37.50% )

VSCode

( 2 رای - 25.00% )

Vim

( 0 رای - 0% )

Brackets

( 0 رای - 0% )

دیگر (IDE ها)

( 0 رای - 0% )

دیگر

( 1 رای - 12.50% )
در کل 8 رأی 100%