حل شده

اتصال و کار با اExce با استفاده از ای دی های متفاوت

بازدید104.6kپست ها3آخرین فعالیت3 سال پیش
1
3

سلام....دوستان من یه برنامه نوشتم که از طریق ویژوال به اکسل وصل شه یعنی برنامه ک اجراشدی یوزروپس بگیره و ب شیت مخصوص اون ای دی وصل شه در ضمن بقیه شیت ها هایدبشه....برنامه نوشته شده ولی فقط ب شیت اول وصل میشه...اگه میشه راهنماییم کنین...درضمن برنامه هایدشدن بقیه شیت هارم ننوشتم😞

آخرین ویرایش: 03-12-2017 ساعت 09:59، توسط رضا رمضانپور

3 پاسخ

1

سلام. خوش اومدین. یه نمونه کد خدمتتون میذارم برای اتصال به یه Sheet خاص:

'do declare these variables you need to add a reference
'to the microsoft excel 'xx' object library.
'you need two text boxes and two command buttons
'on the form, an excel file in c:\book1.xls
Dim xl As New Excel.Application
Dim xlsheet As Excel.Worksheet
Dim xlwbook As Excel.Workbook
Private Sub Command1_Click()
'the benifit of placing numbers in (row, col) is that you
'can loop through different directions if required. I could
'have used column names like "A1" 'etc. Text1.Text = xlsheet.Cells(2, 1) ' row 2 col 1 Text2.Text = xlsheet.Cells(2, 2) ' row 2 col 2
'don't forget to do this or you'll not be able to open
'book1.xls again, untill you restart you pc. xl.ActiveWorkbook.Close False, "c:\book1.xls" xl.Quit
End Sub
Private Sub Command2_Click() xlsheet.Cells(2, 1) = Text1.Text xlsheet.Cells(2, 2) = Text2.Text xlwbook.Save
'don't forget to do this or you'll not be able to open
'book1.xls again, untill you restart you pc. xl.ActiveWorkbook.Close False, "c:\book1.xls" xl.Quit
End Sub
Private Sub Form_Load() Set xlwbook = xl.Workbooks.Open("c:\book1.xls") Set xlsheet = xlwbook.Sheets.Item(1)
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) Set xlwbook = Nothing Set xl = Nothing
End Sub

برای فعال کردن یک Sheet:

Sheets("Name of sheet").Select
  Sheets(index).Select

اینم یه مثال کامل برای کار با اکسل:

Private Sub Command1_Click()

  Dim excelApp As Excel.Application
  Dim excelWB As Excel.Workbook
  Dim excelWS As Excel.Worksheet
  Dim rowCount As Integer
  Dim colCount As Integer
  Dim r As Integer
  Dim c As Integer
  Dim foundRow As Integer
  Dim foundCol As Integer
  Dim foundRange As Range
  Dim myRange As Range
  Dim sheet As Worksheet
  
  Set excelApp = CreateObject("Excel.Application")
  
  excelApp.Visible = True
  
  Set excelWB = excelApp.Workbooks.Open("C:\testing\testWB.xls")
  Set excelWS = excelWB.Worksheets(1)
  
  rowCount = excelWS.UsedRange.Rows.Count
  colCount = excelWS.UsedRange.Columns.Count
  
  ' One way to search for things
  For r = 1 To rowCount
    For c = 1 To colCount
      If excelWS.Cells(r, c).Value = "Using ranges with cell strings" Then
        ' Store the row number, and column number in a variable
        foundRow = r
        foundCol = c
        excelWS.Cells(r, c).Value = "I found you!"
      End If
    Next c
  Next r
  
  ' Another way
  Set myRange = excelWS.Range("A2", "A10")
  Set foundRange = myRange.Find("Using a loop to fill in cells", , xlFormulas, xlWhole, xlByColumns)
  If Not (foundRange Is Nothing) Then
    'We found it
  End If
  
  'Delete the unused worksheets
  For Each sheet In excelWB.Sheets
    If Not sheet.Name = "Sheet1" Then
      sheet.Delete
    End If
  Next sheet
  
  ' Add a worksheet, then rename it
  Set sheet = excelWB.Worksheets.Add
  sheet.Name = "NewlyCreated"
  
  sheet.Cells(1, 1).Value = "I'm new!"
  
End Sub

Private Sub Form_Load()

  Dim excelApp As Excel.Application
  Dim excelWB As Excel.Workbook
  Dim excelWS As Excel.Worksheet
  Dim rowCounter As Integer
  
  Set excelApp = CreateObject("Excel.Application")
  
  excelApp.Visible = True
  excelApp.DisplayAlerts = False
  
  Set excelWB = excelApp.Workbooks.Add
  Set excelWS = excelWB.Worksheets(1)
  
  'Examples of the Cells() member
  excelWS.Cells(1, 1).Value = "Testing testing..."
  
  For rowCounter = 2 To 10
    excelWS.Cells(rowCounter, 1).Value = "Using a loop to fill in cells"
  Next rowCounter
  
  'Examples of the Range() member
  excelWS.Range("A15", "F25").Value = "Using ranges with cell strings"
  
  excelWS.Range(excelWS.Cells(1, 2), excelWS.Cells(10, 4)).Value = "Using ranges with Cells() objects"
  
  'Examples of font formatting
  excelWS.Range("A15", "F25").Select
  With Selection.Font
    .Size = 8
    .Italic = True
    .Bold = True
    .Underline = True
    .Underline = True
    .Name = "Arial Black"
  End With
  
  'Examples of number formating
  excelWS.Range(excelWS.Cells(1, 2), excelWS.Cells(10, 4)).Value = 500
  excelWS.Range(excelWS.Cells(1, 2), excelWS.Cells(10, 2)).Select
  With Selection
    .NumberFormat = "$#,##0.00"
  End With
  
  excelWS.Range(excelWS.Cells(1, 3), excelWS.Cells(10, 3)).Select
  With Selection
    .NumberFormat = "#,##0.000"
  End With
  
  excelWS.Range(excelWS.Cells(1, 4), excelWS.Cells(10, 4)).Select
  With Selection
    .Style = "Percent"
  End With
  
  'Save and close
  excelWB.SaveAs "C:\testing\testWB", FileFormat:=xlExcel8
  excelWB.Close
  
  Excel.Application.Quit
  Set excelApp = Nothing
  
End Sub


Private Sub Form_Terminate()
  
  Dim f As Form
  
  For Each f In Forms
    If f.hWnd <> Me.hWnd Then
      Unload f
      Set f = Nothing
    End If
  Next f
  
  Unload Me
  
End Sub
0

ازتون ممنونم...رفتم انجمن اکسل ایران هیچکسی جواب نداد...ازتون ممنونم...واقعاااا دستتون دردنکنه

0

خواهش میکنم. سوالی داشتید در خدمت هستیم.

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.