حل شده

تغییر کانکش استرینگ بصورت دینامیک

بازدید18.8kپست ها1آخرین فعالیت3 سال پیش
0
2

سلام
برای تغییر کانکش استرینگ در اینتتی فریم ورک بدون تغییر دستی فایل App.config باید چکار کرد؟

<connectionStrings> <add name="Data_ContextContainer" connectionString="metadata=res://*/Data_Context.csdl|res://*/Data_Context.ssdl|res://*/Data_Context.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;**Data Source=server;Initial Catalog=Database;User ID=sa;Password=12**3;MultipleActiveResultSets=True&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" /> </connectionStrings> </configuration>

1 پاسخ

1

سلام.
این کلاس رو تو اینترنت پیدا کردم احتمالابه کارتون میاد:

public static class ConnectionTools
{ // all params are optional public static void ChangeDatabase( this DbContext source, string initialCatalog = "", string dataSource = "", string userId = "", string password = "", bool integratedSecuity = true, string configConnectionStringName = "") /* this would be used if the * connectionString name varied from * the base EF class name */ { try { // use the const name if it's not null, otherwise // using the convention of connection string = EF contextname // grab the type name and we're done var configNameEf = string.IsNullOrEmpty(configConnectionStringName) ? source.GetType().Name : configConnectionStringName; // add a reference to System.Configuration var entityCnxStringBuilder = new EntityConnectionStringBuilder (System.Configuration.ConfigurationManager .ConnectionStrings[configNameEf].ConnectionString); // init the sqlbuilder with the full EF connectionstring cargo var sqlCnxStringBuilder = new SqlConnectionStringBuilder (entityCnxStringBuilder.ProviderConnectionString); // only populate parameters with values if added if (!string.IsNullOrEmpty(initialCatalog)) sqlCnxStringBuilder.InitialCatalog = initialCatalog; if (!string.IsNullOrEmpty(dataSource)) sqlCnxStringBuilder.DataSource = dataSource; if (!string.IsNullOrEmpty(userId)) sqlCnxStringBuilder.UserID = userId; if (!string.IsNullOrEmpty(password)) sqlCnxStringBuilder.Password = password; // set the integrated security status sqlCnxStringBuilder.IntegratedSecurity = integratedSecuity; // now flip the properties that were changed source.Database.Connection.ConnectionString = sqlCnxStringBuilder.ConnectionString; } catch (Exception ex) { // set log item if required } }
}

نحوه استفاده:

// assumes a connectionString name in .config of MyDbEntities
var selectedDb = new MyDbEntities();
// so only reference the changed properties
// using the object parameters by name
selectedDb.ChangeDatabase
  (
    initialCatalog: "name-of-another-initialcatalog",
    userId: "jackthelady",
    password: "nomoresecrets",
    dataSource: @".\sqlexpress" // could be ip address 120.273.435.167 etc
  );

https://stackoverflow.com/a/20254520/8352986

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.