سلام من میخوام با استفاده از فیلتر کردن اطلاعات ایمیل با استفاده از FILTER VALIDATE EMAIL اطلاعات ورودی ایمیل رو کنترل کنم ولی با اشکال مواجه شدم
کد زیر هست:

if (!filter_var($umail,FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
        $errormsg.="ایمیل نا معتبر است";
        $haserror = true;
    }
آخرین ویرایش: 16-12-2020 ساعت 19:24، توسط رضا رمضانپور