فرض کنید ما دو ورودی داریم
a=۱۰<a<۲۰
b=۱۰<b<۲۰

که قرار به ازای تغییرات ورودی ها در این بازه ها

ما بر روی یک خط کش درجه بندی شده بین۰تا۳۰۰

میخواهیم به ازای بازه ورودیaخطکش بین۰ تا۱۵۰ قرار بگیره
وبه ازای بازه ورودیbخطکش بین۱۵۱ تا۳۰۰ قرار بگیره
با دقت گام۰.۱