سوال

سوال در مورد بخش توابع

بازدید52پست ها1آخرین فعالیت1 هفته پیش
0
1

یک تابع به فرم زیر بنویسید :

... sort_digits(int a);
کار این تابع این است که از ارقام پارامتر صحیح a ، عددی بسازد و برگرداند که از چپ به راست از رقم بزرگ به کوچک ترتیب داشته باشد

یک تابع اصلی بنویسید ( همان تابع main ) تا ابتدا مقدار n را دریافت نماید سپس به تعداد n هر بار یک عدد (مثبت یا منفی) بخواند و فقط در مورد اعداد مثبت با احضار تابع فوق عدد جدید را مطابق آنچه گفته شده چاپ نماید و اگر عدد فرد بود عبارت manfi (دقت کنید الزاما همه حروف باید کوچک باشد ) چاپ نماید

1 پاسخ

1

درود

#include<iostream>
using namespace std;

void sort_digits(int a){
	int digit,temp;
 	for (digit=9;digit>=0;digit--)
   		for (temp=a;temp>0;temp/=10)
			if (temp%10==digit) 
				cout<<digit;
}
int main () {
	cout<<"Enter a number:";
	int number;
	cin>>number;
	if(number>=0)
		sort_digits(number);
	else
		cout<<"manfi";
}
آخرین ویرایش: 20-11-2021 ساعت 01:18، توسط عباس اختیاری

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

این سوال حل نشده است!

این سوال هنوز حل نشده یا به پاسخ بهتری نیاز دارد. برای پاسخ به این سوال کافیست وارد حساب کاربری خود شوید.