دوره TypeScript و Angular 5 به همراه پروژه عملی
https://www.mediafire.com/#ai50x4l7s9m0m