اگر دوست دارید که فایل خاصی فقط توسط فایلی دیگه اجرا بشه و قابل دسترسی مستقیم نباشه میتونید از این کد استفاده کنید

فایل اول:

<?php
if ( !defined( 'ALLOW' ) ) {
	define( 'ALLOW',TRUE);
}
require( HABARI_PATH . '/inc/index.php' );
?>

فایل دوم:

<?php
if ( !defined( 'ALLOW' ) ) { die( 'No direct access' ); }
echo 'WWWorker';
?>

این کد بسیار کاربردیه و بیشتر جاها استفاده میشه ازش