کد logoff کردن ویندوز

Visual Basic 6

توسط daniel در 8 سال پیش
0 22.2k 1 8 سال پیش
daniel hamedre81
0

Task: Close all windows and logon as a different user

Declarations:

Private Const EWX_LogOff As Long = 0
Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal dwOptions As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

Code:

'close all programs and log on as a different user
lngResult = ExitWindowsEx(EWX_LogOff, 0&)
0

این کد ساده تر

shell "shutdown -l"

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.