کد logoff کردن ویندوز

Visual Basic 6

توسط daniel در 8 سال پیش
0 22.2k 1 8 سال پیش
daniel hamedre81
0

Task: Close all windows and logon as a different user

Declarations:

Private Const EWX_LogOff As Long = 0
Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32" (ByVal dwOptions As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long

Code:

'close all programs and log on as a different user
lngResult = ExitWindowsEx(EWX_LogOff, 0&)
0

این کد ساده تر

shell "shutdown -l"

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید