سلام اگر میخواید تو برنامه ها مبناها رو به هم تبدیل کنید میتونید از این کد استفاده کنید.

#include <iostream>     // std::cout, std::dec, std::hex, std::oct


int main () {
  int n = 70;
  std::cout << std::dec << n << '\n';
  std::cout << std::hex << n << '\n';
  std::cout << std::oct << n << '\n';
  return 0;
}