با استفاده از تابع Add در جی کوئری میتوان المنتهایی را به المنت موجود اضافه کرد

مثال - اضافه کردن المنت

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>add demo</title>
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
</head>
<body>
<p>Hello</p>
<script>
$( "p" ).clone().add( "<span>Again</span>" ).appendTo( document.body );
</script>
</body>
</html>

مثال - اضافه کردن استایل برای دو المنت

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>add demo</title>
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
</head>
<body>
<p>Hello</p>
<span>Hello Again</span>
<script>
$( "p" ).add( "span" ).css( "background", "yellow" );
</script>
</body>
</html>