با استفاده از توابع RemoveClassوaddClass میتوان کلاس(هایی) را به المنت اضافه یا حذف کرد.

مثال - اضافه کردن کلاس به المنت p

$( "p" ).addClass( "myClass yourClass" );

مثال - حذف کلاس های myClass وnoClass از المنت p و اضافه کردن کلاس yourClass

$( "p" ).removeClass( "myClass noClass" ).addClass( "yourClass" );