با استفاده از این کد میتونید Scroll رو مخفی کنید:

element {
    overflow-x: hidden
    overflow-y: hidden
    }