سورس Site crawler به زبان پرل

Perl

توسط reza-irdev در 7 سال پیش
0 53.3k 1 5 سال پیش
reza-irdev imanpajand
0

با این کد میتونید تمام لینک ها و مسیر های یک سایت رو در یک فایل ذخیره کنید (مثلا اسکنر اکانتیس که یه بخش Site crawler داره )

#!/usr/bin/perl

	use LWP::Simple;
	use LWP::UserAgent;
	use HTTP::Request;
	use HTTP::Response;
	use HTML::LinkExtor;
$DEBUG=0;
open(OUTPUT,">login.html")|| die "cannot open file\n";
$browser = LWP::UserAgent->new();

$browser->timeout(10);

print"Enter the URL for eg: http://www.abc.com/\n";
$URL=<STDIN>;
print"Enter the Depth of search : ";
$depth=<STDIN>;
$dep=$depth;
my $request = HTTP::Request->new(GET => $URL);
my $response = $browser->request($request);
if ($response->is_error()) {printf "%s\n", $response->status_line;}
$contents = $response->content();
print OUTPUT $contents;
%URLqueue = ();
$been = 0;
$URLqueue{$URL} = 0;
$thisURL = &find_new(%URLqueue);
$x=1;
# While there's a URL in our queue which we haven't looked at ...
while(($thisURL ne "")&& $dep>-1){

# Progress report.
$count = 0;
while(($key,$value) = each(%URLqueue)){
	$count ++;
}
print "-----------------------------------------\n";              printf("Been: %d To Go: %d\n", $been, $count-$been);  
if($been==$x)
{
$x=$x+($count-$been);
$dep--;
}
            print "Current URL: $$thisURL[2]\n" if($DEBUG>=1);    

&dump_stack();
my $request = HTTP::Request->new(GET =>$thisURL);
my $response = $browser->request($request);
if ($response->is_error()) {printf "%s\n", $response->status_line;}
$contents = $response->content();
print OUTPUT $contents;
my ($page_parser) = HTML::LinkExtor->new(undef,$thisURL);
    $page_parser->parse($contents)->eof;
    @links = $page_parser->links;
   foreach $link (@links) {print "$$link[2]\n";}
foreach $link (@links){
            $newURL=$$link[2];
        	if($URLqueue{$newURL} > 0){
			# Increment the count for URLs we've already checked out
			$URLqueue{$newURL}++;
			}
			else{
			# Add a zero record for URLs we haven't encountered
			$URLqueue{$newURL}=0;
			}
	
}
# Record the fact that we've been here, and get a new URL to process.
$URLqueue{$thisURL} ++;
$been ++;
$thisURL = &find_new(%URLqueue);
}
sub find_new
{
local(%URLqueue) = @_;
local($key, $value);
while(($key, $value) = each(%URLqueue)){
	return $key if($value == 0);
}
return "";
}
sub dump_stack
{
local($key, $x);
local($done, $togo) = ("", "");

foreach $key (keys(%URLqueue)){
	if($URLqueue{$key} == 0){
		$togo .= " " . $key . "\n";
	}else{
		$done .= " " . $key . " (hitcount = "
		  . $URLqueue{$key} . ")\n";
	}
}

print "Been There:\n" . $done;
open(OUTPUT1,">login1.txt")|| die "cannot open file\n";
print OUTPUT1 "Number of URLs covered = ",$been;
print OUTPUT1 "\nBeen There:\n" .$done;
close OUTPUT1;
print "To Go:\n" . $togo;
print"----------------continuing-----------------------\n";

}
0

چجوری استفاده کنیم؟

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.

لطفا ابتدا لاگین کنید