برای اینکه ببینید ایتمی در آرایه وجود داره از این کد استفاده کنید:
var in_array = function(s,a) {for(var k in a) if(a[k]==s) return 1; return 0;}