برای گرفتن URL جاری بدون Hash از این کد استفاده کنید.
Hash به قسمت # به بعد در url میگن مثل [url]www.softafzar.net/tc/a.html#how[/url] to
مثال:

var url = window.location.href;
    var hash = window.location.hash;
    var index_of_hash = url.indexOf(hash) || url.length;
    var hashless_url = url.substr(0, index_of_hash);