برای جلوگیری از اسکرول شدن در HTML از این کد CSS استفاده کنید:

html, body {
    max-width: 100%;
    overflow-x: hidden;
    }