تابعی برای تبدیل رنگ rbg به hex

function rgb2hex($rgb) {
  if ($rgb == "" || (!$rgb)) return "#FFFFFF";
  $hex = split(",",$rgb);
   
  $r = dechex($hex[0]);
  $g = dechex($hex[1]);
  $b = dechex($hex[2]);
   
  return "#".$r.$g.$b;
  }