با این کد ساده میتونید یه جدول ضرب درست کنید

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
  for(int i=1;i<=10;i++)
{     cout<<endl;
  for(int j=1;j<=10;j++)
  		cout<<i*j<<"\t";}
  getch();
}