کد دانلود تصویر و ذخیره آن در سی شارپ

بازدید11.8kپست ها2آخرین فعالیت8 سال پیش
0
0
/// <summary>
    /// Function to download Image from website
    /// </summary>
    /// <param name="_URL">URL address to download image</param>
    /// <returns>Image</returns>
    /// SoftAfzar.Net ///
    public Image DownloadImage(string _URL)
    {
      Image _tmpImage = null;

      try
      {
        // Open a connection
        System.Net.HttpWebRequest _HttpWebRequest = (System.Net.HttpWebRequest)System.Net.HttpWebRequest.Create(_URL);

        _HttpWebRequest.AllowWriteStreamBuffering = true;

        // You can also specify additional header values like the user agent or the referer: (Optional)
        _HttpWebRequest.UserAgent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)";
        _HttpWebRequest.Referer = "http://www.google.com/";

        // set timeout for 20 seconds (Optional)
        _HttpWebRequest.Timeout = 20000;

        // Request response:
        System.Net.WebResponse _WebResponse = _HttpWebRequest.GetResponse();

        // Open data stream:
        System.IO.Stream _WebStream = _WebResponse.GetResponseStream();

        // convert webstream to image
        _tmpImage = Image.FromStream(_WebStream);

        // Cleanup
        _WebResponse.Close();
        _WebResponse.Close();
      }
      catch (Exception)
      {
        return null;
      }

      return _tmpImage;
    }

نحوه فراخوانی:

Image _Image = null;
      _Image = DownloadImage("http://softafzar.net/images/softafzar.gif");

      // check for valid image
      if (_Image != null)
      {
        // show image in picturebox
        pictureBox1.Image = _Image;

        // lets save image to disk
        _Image.Save(@"e:softafzar.gif");

موفق باشید :winksmiley02:

0

کد دنلود کردن فایل ورد به زبان سی شارپ را به ما بگویید

0

سلام فکر کنم چیزی که میخواستید رو پیدا کردید
[url]http://www.softafzar.net/f5/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-download-manager-554/[/url]

پروژه دیگه ای هم گذاشته شد
[url]http://www.softafzar.net/f5/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE-910/#post1934[/url]

سوال برنامه نویسی دارید؟

هیچ وقت در پرسیدن سوال شک نکنید

خوش آمدید

برای طرح سوال، ایجاد بحث و فعالیت در سایت نیاز است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نیستید میتوانید در عرض تنها چند ثانیه ثبت نام کنید.