این برنامه ساده یه عدد از کاربر دریافت کرده و فاکتوریل اون رو نمایش میده

محاسبه فاکتوریل با تابع:

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int fact(int x)
{
int f=1;
for(int i=1;i<=x;i++)
f=f*i;
return f;
}
void main()
{int x;
cin>>x;
cout<<fact(x);
getch();
}

محاسبه فاکتوریل با تابع بازگشتی:

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int fact_rec(int x)
{
if(x>0)
return x*fact_rec(x-1);
else
return 1;
}
void main()
{int x;
cin>>x;
cout<<fact_rec(x);
getch();
}