افزودن و حذف کردن یک برنامه به StartUp ویندوز از طریق کلیدهای رجیستری

using Microsoft.Win32;
private void AddStartUpKey(string _name, string _path){  RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"Software\Micros oft\Windows\CurrentVersion\Run", true);  key.SetValue(_name, _path);} private void RemoveStartUpKey(string _name){  RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"Software\Micros oft\Windows\CurrentVersion\Run", true);  key.DeleteValue(_name, false);}