شفاف کردن پشت زمینه ی کنترلها

ایجاد شفافیت کامل پشت زمینه ی یک کنترل :

control.BackColor = Color.Transparent;

تعیین میزان شفافیت یک کنترل:

control.BackColor = Color.FromArgb(trancparency, control.BackColor);

در کد بالا مقدار trancparency از 0 (برای کاملا شفاف) تا 255 (کاملا کدر) قابل تغییر است.

مثال : یک Label با شفافیت 50%
label1.BackColor = Color.FromArgb(127, label1.BackColor);