با این کد میتونید برای بعضی از کنترل های روی فرمتون خاصیتی رو اعمال کنید

public void SetProperty(params Control[] SA)
    {
      foreach (Control ct in SA)
        ct.Text = "softafzar.net";
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SetProperty(button2, button3, button4);
    }

اگر بخوایداین کار رو روی همه کنترل های روی یه Container اعمال کنید، از این کد استفاده کیند:

public void ClearControls(Control _parent)
{
  if (!_parent.HasChildren)
    _parent.Text = "";
  foreach (Control ct in _parent.Controls)
    ClearControls(ct);
}
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  ClearControls(this);
}