بعد از اجرای این برنامه شما این رو میبینید:

10
120
1230
120
10
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main(){
int i=1,j=1;
const k=3;
while(i<=k)
{j=1;
while(j<=i)
{cout<<j;
j++;}
cout<<0<<endl;
i++;}
i=2;
while(i>0)
{j=1;
//SoftAfzar.net
while(j<=i)
{cout<<j;
j++;}
cout<<0<<endl;
i--;}
getch();
}