سلام
برای پیدا کردن گره ها در یه فایل XML ما میتونیم از متد XmlNode.SelectNodes استفاده کنیم، این متد لیستی از گره هایی که ما در پارامتر XPath مشخص کردیم رو برمیگردونه.

مثلا فایل XML ما محتوای این گره ها است:

<Names>
  <Name>
    <FirstName>John</FirstName>
    <LastName>Smith</LastName>
  </Name>
  <Name>
    <FirstName>James</FirstName>
    <LastName>White</LastName>
  </Name>
</Names>

برای پیدا کردن همه گره های <Name> باید Xpath رو اینطوری مقدار دهی کنیم : /Names/Name
اسلش(/) اول به این معنیه که <Names> ریشه گره ماست به این ترتیب متد SelectNodes یک مجموعه XmlNodeList که محتوای گره های <name> هست رو برمیگردونه.
برای پیدا کردن مقدار یه زیر گره مثلا <FirstName> شما میتونید به سادگی از شاخص XmlNode استفاده کنید به مثال پایین توجه کنید:

XmlDocument xml = new XmlDocument();
xml.LoadXml(myXmlString); // suppose that myXmlString contains "<Names>...</Names>"

XmlNodeList xnList = xml.SelectNodes("/Names/Name");
foreach (XmlNode xn in xnList)
{
 string firstName = xn["FirstName"].InnerText;
 string lastName = xn["LastName"].InnerText;
 Console.WriteLine("Name: {0} {1}", firstName, lastName);
}

خروجی ما این میشه:

Name: John Smith
Name: James White

منبع: csharp-examples.net
ترجمه:softafzar.net

موفق... :smilingsmiley: