برای اینکار از کلاس stopwatch که در فضای نام System.Diagnostics قرار داره استفاده میکنیم:

مثال:
using System.Diagnostics;

// Create an instance of the new StopWatch class
      Stopwatch myWatch = new Stopwatch();

      // Start the timer
      myWatch.Start();

      //Code Here...
      for (int SA = 0; SA < 1000; SA++)
      {
        Console.WriteLine("SoftAfzar.Net | Share your computer science!");
      }

        // Now we can stop the timer and display the elapsed time along
        myWatch.Stop();
      MessageBox.Show(myWatch.ElapsedMilliseconds.ToString(),"elapsed time");
    }

این تیکه کد تو کامپیوتر من 8856 میلی ثانیه طول کشید