تریگر در واقع مثل یه رویداد میمونه که برای یک جدول مینویسیم که اگر یکی از اعمال Delete یا Insert یا update روی جدول مورد نظر اتفاق افتاد ،این رویداد اجرا بشه.
مثلا برای یک جدول یک تریگر مینویسید که اگر عمل insert روی جدول اتفاق افتاد تعداد رکوردها رو برگردونه و یا ...

برای مثال فرض کنید دیتابیسی با نام infoدارید که جدولی با نام datatime دارد که دارای یک فیلد date است.
حال میخواهید TRIGGER برای این جدول بنویسید که وقتی عمل Insert انجام شد تعداد رکوردها را نمایش دهد.
روی جدول مورد نظر راست کلیک کرده و از قسمت All Task گذینه Manage Trigger را انتخاب کنید و دستور زیر را بنویسید.

CREATE TRIGGER Tname ON [dbo].[datetime]
FOR INSERT
AS
select count(*) from datatime

حالا به Query Analyzer برید و یه دستور Insert برای جدول مورد نظر بنویسید.

insert into dbo.datetime values('1388/2/5')

نتیجه رو مشاهده کنید.
منبع barnamenevis.org

+یک پروزه نمونه هم پیوست شد.
موفق باشید