سلام دوستان.
یک کلاس ساده php برای کار با دیتابیس mysql براتون آماده کردم. امیدوارم مفید واقع بشه.

   <?php
    // Define for MySQL //////////////////////////////////////////////
    define('LOCALHOST','localhost');
    define('DB_USER','****');
    define('DB_PASS','****');
    define('DB_NAME','****');
     
    ////////////////////////////////////////////////////////
    // Class
    ////////////////////////////////////////////////////////
    class DB {
    var $host; // host
    var $user; // user
    var $pass; // pass
    var $db; // MySQL_LinkID
    var $database; // DB name
     
    ///////////////////////////////////////////////////////
    // construct
    ///////////////////////////////////////////////////////
    function DB() {
    $this->host = LOCALHOST;
    $this->user = DB_USER;
    $this->pass = DB_PASS;
    $this->database = DB_NAME;
    }
     
    ///////////////////////////////////////////////////////
    // Connection
    ///////////////////////////////////////////////////////
    function con() {
    $this->db = mysql_connect($this->host,$this->user,$this->pass);
    if ( !$this->db ) {
    die ('mysql connect error : ' . mysql_error());
    }
     
    $db_selected = mysql_select_db($this->database,$this->db);
    if (!$db_selected) {
    die ('mysql select db error : ' . mysql_error());
    }
     
    }
     
    ///////////////////////////////////////////////////////
    // Close
    ///////////////////////////////////////////////////////
    function close() {
    mysql_close($this->db);
    }
     
    ///////////////////////////////////////////////////////
    // Query
    ///////////////////////////////////////////////////////
    function query($query) {
    $res = mysql_query($query,$this->db) or die("error : " . mysql_error($this->db)."<br />".$query);
    return $res;
    }
    }
     
    ////////////////////////////////////////////////////////
    // ShortCut Function
    ////////////////////////////////////////////////////////
     
    // mysql_num_rows
    function mnr($res) {
    $num = mysql_num_rows($res);
    return $num;
    }
     
    // mysql_fetch_assoc
    function mfa($res) {
    $rec = mysql_fetch_assoc($res);
    return $rec;
    }
     
    // mysql_fetch_array
    function mfar($res) {
    $rec = mysql_fetch_array($res);
    return $rec;
    }
     
    ?>